Andrzej Mężyński: Biblioteki Warszawy w latach 1939–1945, Warszawa 2010

Patryk Sapała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.024

Abstrakt


Omówienie książki, w której autor przedstawił dzieje warszawskich zbiorów bibliotecznych w okresie okupacji. Opisał dyslokacje i rozproszenie księgozbiorów, konfiskaty i wywozy, tworzenie nowych organizacji instytucji kulturalnych, w skład których weszły przemieszane i przemieszczone zbiory. Omówił też działania polskich bibliotekarzy zaangażowanych w działalność Polskiego Państwa Podziemnego, którzy starali się ratować zagrożone zbiory oraz uwzględnił zasługi tych niemieckich bibliotekarzy, którzy starali się dbać o mienie powierzone ich władzy.

Słowa kluczowe


historia bibliotek; Warszawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie latach 1939−1945, opr. A. Mężyński, H. Łaskarzewska, Warszawa 2003.

Bieńkowska B. i in., Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, Warszawa 1994.

Bieńkowska B. i in., Straty bibliotek; Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939−1945 (bez ziem wschodnich), opr. U. Paszkiewicz, J. Szymański, Poznań 2000.

Cultural losses of Poland: Index of Polish cultural losses during the German occupation, 1939−1944, ed. C. Estreicher, London 1944.

Dembowska M., „Akcja pruszkowska”. Ratowanie zbiorów bibliotecznych po powstaniu warszawskim. Fakty i ludzie, „Przegląd Biblioteczny” R. 63: 1995, z. 1, s. 1−14.

Komorowski M., Die wissenschaftlichen Bibliotheken im Generalgouvernement Polen (1940−1945), „Bibliothek. Forschung und Praxis” R. 7: 1983, nr 1, s. 69−75.

Lewak A., Biblioteki Warszawy podczas drugiej wojny światowej, „Rocznik Warszawski” R. 2: 1961, s. 189−220.

Łaskarzewska H., Biblioteki warszawskie w latach okupacji. Zasady działania, straty księgozbiorów, [w:] Straty Warszawy 1939−1945. Raport, pod red. W. Fałkowskiego, Warszawa 2005, s. 535−563.

Majewski P., Akcja pruszkowska. Ochrona zbiorów kulturalnych w powstaniu warszawskim i po jego upadku, „Rocznik Warszawski” R. 32: 2004, s. 201−235.

Majewski P., Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939−1945, Warszawa 2005.

Mężyński A., Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie. Fakty i mity, [w:] Symposia bibliologica. Dokumentacja księgozbiorów historycznych, pod red. A. Mężyńskiego, Warszawa 1995, s. 93−123.

Mężyński A., Kartka z dziejów Biblioteki Narodowej podczas II wojny światowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 35: 2003, s. 67−80.

Mężyński A., Kommando Paulsen. Organisierter Raub polnischer Kulturgüter während des Zweites Weltkrieges, Köln 2000.

Mężyński A., Kommando Paulsen: październik − grudzień 1939 r., Warszawa 1994.

Mężyński A., Okupacyjne dzieje księgozbioru Biblioteki Sejmowej, „Przegląd Sejmowy” R. 2, 1994, nr 4, s. 188−200.

Mężyński A., Wissenschaftlichen Bibliotheken in Generalgouvernement. Fakten und Mythen, [w:] Die Beziehungen der Berliner Staatsbibliothek nach Polen: Reflexionen zur Zeit- und Bestandsgeschichte, hrsg. von A. Jammers, Wiesbaden 1997, s. 47−80.

Mężyński A., Zbiory na Okólniku. Wrzesień 1939 − październik 1944, [w:] Droga do Okólnika 1844−1944, opr. H. Tchórzewska-Kabata, Warszawa 2005.

Pirożyński J., Ruszalowa K., Die Nationalsozialistische Bibliothekspolitik in Polen während des Zweiten Weltkrieges, [w:] Bibliotheken während des Nationalsozialismus, pod red. P. Vodosek, M. Komorowskiego, cz. 1: Wiesbaden 1989, s. 47−80.

Przelaskowski R., Zarys działalności Biblioteki Publicznej w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 50-lecia Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, pod red. S. Tazbira, Warszawa 1961, s. 606−640.

Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, pod red. H. Tadeuszewicz, Warszawa 2000.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, pod red. H. Tadeuszewicz, Warszawa 2010.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, pod red. I. Treichel, Warszawa−Łódź 1986.

Sokołowska W., Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939−1945, Warszawa 1959.

Walka o dobra kultury. Warszawa 1939−1945, t. 1−2, pod red. S. Lorentz, Warszawa 1970.

Zdrodowska S., Losy księgozbioru Biblioteki Głównego Urzędu Statystycznego w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1969.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism