XVI edycja konferencji z cyklu „Digitalizacja”: „Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa” (Warszawa, 12 stycznia 2010 r.)

Małgorzata Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.030

Abstrakt


W dniu 12 stycznia 2010 r. w Warszawie miała miejsce kolejna, XVI już edycja konferencji poświęconej cyfryzacji. Jej organizatorem, podobnie jak w latach poprzednich, było Centrum Promocji Informatyki w Warszawie - jedna z wiodących firm na rynku szkoleń i propagowania teleinformatyki. Tematem przewodnim spotkania - skierowanego przede wszystkim do przedstawicieli bibliotek i archiwów, a także reprezentantów wszystkich instytucji kultury zainteresowanych przechowywaniem dziedzictwa dokumentalnego w postaci cyfrowej - były tym razem „Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa”. Artykuł przybliża tematykę konferencji, jej przebieg oraz merytoryczną treść zaprezentowanych w jej ramach wystąpień.


Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; digitalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akt Paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1990, nr 82, poz. 474.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z dn. 22.06.2001, s. 0010−0019.

Hollender H., Digitalizacja to właściwa odpowiedź, ale jakie było pytanie? O kulturze dokumentu cyfrowego, [w:] XIII edycja konferencji z cyklu „Digitalizacja”: Od digitalizacji zaawansowanej do dojrzałej, Warszawa 2009, s. 27-45.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.

Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1978, nr 8, poz. 28.

Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009−2020 [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, 67 s. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program digitalizacji 2009-2020.pdf.

Stanisławska-Kloc S. , Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE. Biuletyn EBIB [on-line] 2005, nr 9 (70) [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php.

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2005, nr 3, poz. 12.

Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2004, nr 41, poz. 375.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83.

Ustawa o prawie autorskim z przepisami wykonawczymi. Stan prawny: maj 2004, wpr. i red. J. Hetman, Warszawa 2004.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism