Dokumenty życia społecznego w bibliotekach akademickich − niektóre dylematy

Ewa Słomianowska-Kamińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.024

Abstrakt


W polskich bibliotekach akademickich i innych bibliotekach naukowych dokumenty życia społecznego, jako wyodrębniona ze zbiorów głównych grupa druków są zjawiskiem stosunkowo nowym. Zalicza się je do zbiorów specjalnych. Pełnią znacząca rolę i funkcję we wszelakich badaniach naukowych. Biblioteki dotychczas nie wypracowały precyzyjnej definicji tej grupy zbiorów. Najczęściej określa się tą nazwą druki dotyczące poszczególnych dziedzin życia społecznego, odzwierciedlające wewnętrzną działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń i instytucji, które wydawane są w celu osiągnięcia doraźnych celów informacyjnych, propagandowych, reklamowych i normatywnych, przeznaczone dla określonego kręgu odbiorców i najczęściej do pozaksięgarskiego sposobu rozprowadzania, charakteryzujące się różnorodną formą i szatą graficzną, wydawane w postaci druków ulotnych, zwartych i ciągłych. Niektóre biblioteki stosują własne kryteria doboru tych materiałów. W ostatnich latach produkcja tych druków niepomiernie wzrosła., stanowią one nieodłączny element współczesnego życia codziennego. Biblioteki zdają sobie sprawę z zasięgu tego zjawiska gdyż znajduje ono odzwierciedlenie w ich problemach z gromadzeniem, opracowaniem i przechowywaniem tej grupy zbiorów. Biblioteki akademickie chcąc realizować swoje podstawowe funkcje i zadania stoją przed rozwiązaniem nie lada dylematów w tym zakresie. Podejmowane w związku z powyższym decyzje zawsze będą miały kontrowersyjny charakter.

Słowa kluczowe


biblioteki akademickie; dokumenty życia społecznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej, pod red. A. Łysakowskiego, Warszawa 1956.

Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały konferencyjne, Osola 2001 r., Wrocław 2001.

Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2−3 czerwca 1969 roku, pod red J. Albina, Wrocław 1970.

Druki ulotne i okolicznościowe. Wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wojnowice, 8−10 października 2004, pod red. K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat, A. Żbikowskiej-Migoń przy współpr. E. Herden, Wrocław 2006.

Firlej-Buzon A., Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa 2002.

Głowicka Z., Dokumenty życia społecznego w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001, nr 1 s. 3−6.

Słomianowska-Kamińska E., Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie − zarys problematyki, „Rocznik Biblioteki Narodowej” T.XXXVI: 2004 s. 193−200.

Słomianowska-Kamińska, Problematyka pogranicza w dokumentach życia społecznego (na przykładzie zbiorów Gabinetu E. Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, „Studia Bibliologiczne” t. 17: Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelniczej. (Wybrane aspekty badań bibliologicznych i szkice historyczne), pod red. E. Gondek i I. Sochy, Katowice 2008, s. 42−56.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism