Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Toruńskie Studia Bibliologiczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 • „Toruńskie Studia Bibliologiczne” drukują materiały oryginale i tylko takie, których Autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach.
 • Struktura wewnętrzna czasopisma obejmuje następujące działy:
  • Artykuły,
  • Recenzje,
  • Okolice nauki.
 • Autor przygotowując tekst, dokonuje jego opracowania pod kątem umieszczenia go w wybranym przez siebie dziale. Po przekazaniu artykułu Redakcja wymaga złożenia oświadczenia o:
  • oryginalności artykułu,
  • wkładzie (%) poszczególnych osób w powstanie artykułów (zapora ghostwriting),
  • nie występowaniu konfliktu interesów.
 • Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10–15 stron maszynopisu (wraz ze streszczeniami), zaś recenzji – 5.
 • Materiały należy nadsyłać w plikach o formacie .doc lub .rtf za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism.
 • Redakcja przyjmuje teksty w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 31 października danego roku kalendarzowego.
 • Teksty nadsyłane do TSB są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych (zob. Recenzje).
 • Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.
 • Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
 • Publikowanie w TSB jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem utworu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej czasopisma.
 • Podpisując umowę wydawniczą Autor oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, napisany samodzielnie i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Redakcji lub Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jego osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Szczegółowe wskazówki edytorskie dla Autorów publikujących na łamach TSB znajdują się w odrębnym pliku PDF.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism