Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Societas et Ius to pismo naukowe powstałe w wyniku połączenia sił Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Liczne debaty i seminaria toruńskiego środowiska akademickiego stanowiły asumpt do powstania periodyku, który zawierałby treści związane z różnymi aspektami refleksji politycznej oraz prawnej. Kwestie poruszane na łamach Societas et Ius stanowią szerokie spektrum zagadnień dotyczących filozofii politycznej, doktryn polityczno-prawnych, teorii prawa, praktyki prawniczej, nauki o państwie, politologii, socjologii, studiów międzynarodowych oraz historii. Redaktorem naczelnym pisma jest mgr Arkadiusz Fordoński – doktorant WPiSM, związany z Katedrą Myśli Politycznej. Zastępcami redaktora naczelnego są: mgr Łukasz Perlikowski – doktorant WPiSM, związany z Katedrą Hermeneutyki Polityki oraz Szymon Migała – student V roku prawa na WPiA. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą następujące osoby: mgr Natalia Daśko (WPiA), mgr Tomasz Więcławski (WPiSM), Anna Nowicka (WPiA) oraz Joanna Rak (WPiSM). Pieczę nad pismem sprawuje dr Karol Dobrzeniecki – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Państwa WPiA. Na czele Rady Programowej, składającej się z pracowników obu wydziałów, stoi profesor Lech Morawski.

Każdy numer Societas et Ius rozpoczyna ankieta zawierająca poglądy najznamienitszych naukowców z dziedzin związanych z tematyką poszczególnych wydań. Główną część stanowią artykuły autorstwa studentów i doktorantów z takich ośrodków naukowych, jak m. in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Oferta współpracy adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się naukowo tematyką poszczególnych numerów. Recenzje publikacji naukowych wieńczą każde wydanie.
Celem działań Redakcji jest stworzenie warunków zapewniających rzeczową debatę na temat prawnego i politycznego wymiaru funkcjonowania społeczeństwa. Ubi societas ibi ius !

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie teksty nadesłane do Dialogów Politycznych przechodzą recenzję podwójnie ślepą. Proces recenzyjny to proces składający się z kolejnych etapów:

 

 1. Sekretarz redakcji sprawdza czy nadesłany artykuł jest zgodny z wytycznymi technicznymi dla autorów. Jeśli jest, tekst przechodzi do kolejnego etapu recenzji. Jeśli nie, zostaje odrzucony.
 2. Sekretarz redakcji usuwa z artykułu dane osobowe autora i wysyła tekst recenzentom.
 3. Recenzenci sprawdzają artykuł pod kątem błędów, naukowości tekstu, zgodności tekstu z profilem pisma, etc. Teksty zaakceptowane w pierwszy etapie recenzyjnym wysyłane są do ekspertów danych dziedzin (głównie profesorów spoza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), tj. przechodzą właściwy proces recenzyjny.
 4. Recenzja podwójnie ślepa oznacza, iż autor pozostaje anonimowy dla recenzenta oraz recenzent pozostaje anonimowy dla autora tekstu. Efektem właściwego procesu recenzyjnego mogą być: akceptacja tekstu, akceptacja wyłącznie po uwzględnieniu przez autora wskazanych poprawek lub odrzucenie tekstu.

 

 

 

The Journal subjects all papers to double-blind peer review policy. Process of review consists of following steps:

 

 1. Secretary of Editorial Board checks if a given paper is written in accordance with Author Guidelines (technical requirements). If yes, then paper goes to the second stage of the process. If not, paper is rejected.

   
 2. Secretary of Editorial Board removes author's personal information from the paper and sends it to Features Editors.

   
 3. Features Editors initially scrutinise papers eliminating these which contain factual mistakes, are not original scientific articles, or are not within the Journal's subject-matter etc. Accepted papers are sent to experts in a given field (professors from the outside of the Journal and Nicolaus Copernicus University) and undergo the process of proper peer review.

   
 4. Employing standard form, peer review is double-blind which means that the identity of authors is concealed from reviewers and vice versa. As the upshot of the process a given paper can be accepted for publication, accepted after author's revision, or rejected.

 

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Roman Bäcker

Prof. dr hab. Lech Morawski, prof. dr hab. Witold Wojdyło, dr hab. Prof. UMK Piotr Grochmalski, dr hab. Prof. UMK Grzegorz Radomski, dr hab. Prof. UG Piotr Uziębło, prof. dr hab. Jarosław Szymanek, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, dr Marcin KałduńskiPartnerzy platformy czasopism