Listy senatorów koronnych do margrabiego Jerzego Fryderyka i nadradców pruskich w okresie trzeciego bezkrólewia (1586–1587)

Dariusz Milewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.14

Abstrakt


W berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz znajdują się oryginalne listy wysyłane przez Polaków do władz Prus Książęcych, a wśród nich osiem listów senatorów koronnych pisanych do margrabiego Jerzego Fryderyka oraz nadradców pruskich w czasie trzeciego bezkrólewia (1586–1587). Przedmiotem artykułu jest edycja wspomnianych listów oraz omówienie ich na tle stosunków polsko-pruskich.


Słowa kluczowe


senatorzy koronni; Prusy Książęce; korespondencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 4: 1585–1588, wyd. K. Lepszy, Kraków 1948

Diariusze sejmowe r. 1587. Sejmy konwokacyjny i elekcyjny, wyd. A. Sokołowski, Scriptores Rerum Polonicarum, t. 11, Kraków 1887

Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII, tłum. M. Gliszczyński, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015

Heidenstein R., Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach, tłum. J. Czubek, Warszawa 2017

Opracowania

Barwicka-Makula A., Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019

Hartmann S., Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin und Archiv der Herzöge in Preußen (Das Herzogliche Briefarchiv und seine Regestierung), „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, 6–7, 2004–2005, s. 350–352

Kowalska H., Karnkowski Stanisław, w: PSB, t. 12, Wrocław 1966–1967, s. 77–82

Lepszy K., Górka Stanisław (1538–1592), w: PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 416–421

Lulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002

Małłek J., Prusy Książęce w XVI wieku – panorama lojalności, w: Panorama lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, red. J. Axer, Warszawa 2001, s. 16–20

Niesiecki K., Herbarz polski, t. 3, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839

Pieńkowska A., Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010

Strzelecki A., Baranowski Wojciech (1548–1615), w: PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 286–289

Szczuczko W., Żaliński Maciej, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 538 n.

Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wrocław 1990

Vetulani A., Lenno pruskie: od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525–1568. Studjum historyczno-prawne, Kraków 1930

Wachowiak B., Kamieński A., Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701), Poznań 2001

Wasilewski T., Testament Ostafiego Wołłowicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 7, 1962, s. 165–173

Zieliński R., Wojewoda płocki Grzegorz Zieliński († 1599), „Notatki Płockie”, 2, 1957, nr 6, s. 2–8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism