Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza Jana Dąbrówki. Studium źródłoznawcze i edycja krytyczna

Michał Kulpa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.12

Abstrakt


Treścią artykułu jest studium źródłoznawcze i edycja krytyczna Sukcesji prawowitych dziedziców Pomorza – dziełka Jana Dąbrówki uważanego wcześniej za dwa oddzielne utwory (zwane Genealogią książąt pomorskich oraz Pocztem książąt i królów polskich). Omówiono jedyny rękopis tego dzieła (znajdujący się w kodeksie BN 3002 III), a także czas jego powstania, osobę autora, źródła, treść ideową oraz cel. W aneksie zawarto edycję krytyczną.


Słowa kluczowe


Jan Dąbrówka; Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza; Genealogia książąt pomorskich; Poczet książąt i królów polskich; Kronika oliwska; kodeks Jana Dąbrówki; wojna trzynastoletnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Hanserecesse von 1431–1476, t. 1–7, wyd. G. von der Ropp, Leipzig 1876–1892

Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd. i wstęp M. Zwiercan, współpr. A.Z. Kozłowska, M. Rzepiela, w: MPH s.n., t. 14, Kraków 2008

Kronika oliwska, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 6, Lwów 1893, s. 310–350

Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis, współudz. G. Labuda, J. Luciński, R. Walczak, w: MPH s.n., t. 6, Warszawa 1962

Opracowania

Biskup M., Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 141–167

Biskup M., Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Olsztyn 2014

Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, RAU whf, t. 99, Kraków 2003

Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 3, Warszawa 2012

Polak W., Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999

Semkowicz-Zarembina W., Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza, RAU whf, t. 72, Kraków–Wrocław 1953

Wenta J., Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym, Gdańsk–Oliwa 1990

Węcowski P., Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004

Węcowski P., „Opera minora” Jana z Dąbrówki, w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia staropolskie. Series Nova, t. 42 (98), Warszawa 2015, s. 58–75

Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Część pierwsza (1310–1454), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1966, nr 1, s. 3–98

Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Część druga (1454–1525), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1967, nr 1–2, s. 3–84

Zonenberg S., Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w „Rocznikach” Jana Długosza (do 1299 roku), Toruń 2000

Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism