Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny

Szymon Titkow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2019.06

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza pieczęci królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu jego starań o koronę węgierską w latach 1471–1472. Po zaprezentowaniu źródła autor dokonuje interpretacji jego programu ideowo-politycznego w kontekście rywalizacji habsbursko-korwińsko-jagiellońskiej w trzeciej ćwierci XV w.

Słowa kluczowe


sfragistyka; heraldyka; Jagiellonowie; Habsburgowie; św. Kazimierz Jagiellończyk; Władysław Warneńczyk; polityka dynastyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baczkowski K., Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471–1479, wyd. 2 popr., poszerz. i uzup., Oświęcim 2014

Baczkowski K., Walka o Węgry w latach 1490–1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 116, 1995, s. 7–168

Biskup M., Die dynastische Politik der Jagiellonen um das Jahr 1475 und ihre Ergebnisse, „Österreichische Osthefte”, 18, 1976, s. 203–217

Biskup M., Die Rivalität zwischen Jagiellonen und Habsburgern um die böhmische und die ungarische Krone im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, „Österreichische Osthefte”, 32, 1990, nr 2, s. 269–285

Heck R., Elekcja kutnohorska 1471 r., Sobótka, 27, 1972, nr 2, s. 194–235

Hlebionek M., Pieczęcie polskich królewiczów, „Сфрагістичний щорічник”, 4, 2013, s. 158–184

Kiersnowski R., Godła jagiellońskie, w: Historia, pieniądz, herb. Opera selecta, red. S.K. Kuczyński, S. Suchodolski, Warszawa 2008, s. 447–471

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie: geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993

Piech Z., Austriacki herb Habsburgów w heraldyce Jagiellonów, w: Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 565–594

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003

Piech Z., Pieczęcie herbowe w systemach sfragistycznych dawnej Rzeczypospolitej, w: Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 207–253

Piech Z., Średniowieczne herby w katedrze wawelskiej. Treści i funkcje, w: Katedra krakowska w średniowieczu. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków kwiecień 1994, red. J. Daranowska-Łukaszewska, K. Kuczman, Kraków 1996

Potkowski E., Podpisy królów polskich, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 2, 1987, s. 5–38

Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977

Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Warszawa 1967

Székely G., Węgierskie symbole państwowe w dobie średniowiecza, ich związki z Bizancjum oraz wartości ideowe, Kwart. Hist., 95, 1988, nr 4, s. 21–33

Szybkowski S., Nieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku, Rocz. Hist., 81, 2015, s. 189–197


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism