Trzy pieczęcie Jana Długosza

Ewa Kozaczkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2018.05

Abstrakt


Three seals of Jan Długosz

This article deals with three seals of John Długosz, discovered in the Biblioteca del Convento di San Giovanni da Capestrano in Capestrano (two imprints), the Central Archives of Historical Records in Warsaw, the National Archives in Cracow and the archives of the St. Andrew monastery of the St. Clara order in Cracow. The aim of the sigillographic analysis, performed in the article, was to present the seals of John Długosz in reference to the sigillographic practices of the canonical environment in order to learn more about him. The results show that those seals, in terms of the iconographical and verbal content, as well as the size and the shape, fit in the conventions of the 15th-century cathedral clergy. All three seals were armorial seals presenting a Wieniawa coat of arms. Inscriptions on all of them started with the initial S and the name of the owner. The remaining part of the inscription of the first seal is not legible, whereas the further part of the inscription of the second and the third seal contained the owner’s last name. Moreover, the inscription of the second seal consisted only of initials. The type of script was gotic minuscule. The first and the second seal was octagonal, the third one was round. They were relatively small (15 x 13 mm, 14 x 12 mm, 20 mm). The artistic value of the engraving was average. The seals carried resemblance not only to the seals of other canons but also to the seals of noblemen of that time.

The majority of the imprints were made in the red wax. They served to validate documents (1469, 1479) and to close letters (1454, 1455, 1476). Because we do not have enough evidence, it is difficult to find patterns of their usage, however it seems that there was no differentiation and their usage was due to practical needs.


Słowa kluczowe


pieczęcie Jana Długosza; pieczęcie kanoników; sfragistyka kościelna; pieczęcie herbowe; dokumenty Jana Długosza; listy Jana Długosza; John Długosz’s seals; canons’ seals; ecclesiastical sigillography; armorial seals; John Długosz’s documents

Bibliografia


Źródła

Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 1, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, Kraków 1876; t. 2–3, wyd. A. Lewicki, Kraków 1891–1894

Correspondence of St John of Capistrano. Letters Related to the Kingdom of Poland and Silesia (1451–1456), wyd. P. Kras, H. Manikowska, M. Starzyński, A. Zajchowska, tłum. z łac. S. Rowell, Warszawa [w druku]

Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego 1422 roku, wyd. P. Nowak, P. Pokora, Poznań 2004

Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. 5: 1451–1506. Edycja elektroniczna, oprac. W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, red. W. Bukowski, Kraków 2014, [dostęp: 29 VI 2018]

Perzanowska A., Wiadomości źródłowe o życiu i działalności Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 65, Kraków 1980, s. 293–365

Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce, t. 2: 1464–1550, oprac. J. Zbudniewek, Warszawa 2004

Opracowania

Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893

Koczerska M., O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 r., w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 589–609

Koczerska M., Świadomość genealogiczna możnowładztwo polskiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 266–322

Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004

Kozaczkiewicz E., Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2017, mps pracy doktorskiej pod kier. Z. Piecha, Archiwum UJ

Piech Z., Uwagi o typologii i nazewnictwie pieczęci w polskich i zagranicznych badaniach sfragistycznych, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 15–46

Pokora P., Inskrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa Polskiego, w: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 63–81

Pokora P., Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 145–196

Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002

Włodarek A., Jan Długosz – fundator, menedżer, czy aferzysta?, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 1, red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2007, s. 267–275

Wroniszewski J., Pieczęcie polskie przy dokumentach horodelskich w świetle polskiej średniowiecznej sfragistyki, w: 1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) / Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia), red. J. Kiaupienė, L. Korczak, Vilnius–Kraków 2013, s. 145–159


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism