Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywach badań

Krzysztof Ożóg

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2017.08

Abstrakt


Personal and institutional contacts of Jan Długosz with the community of Krakow University. Remarks on the research state and prospects

Only for three years did Jan Długosz study liberal arts at the university of Cracow (1428–1431), but throughout his whole adult life he maintained contacts with the university community, especially with professors. The article presents, first, the state of research done by Polish historians on Jan Długosz university studies and his foundation for the university, then the personal contacts and cooperation of the chronicler with Cracovian professors in various matters of the Cracow Church and the Polish Kingdom. Texts by M. Bobrzyński and S. Smolka, J. Morawski, K. Pieradzka, B. Przybyszewski, J. Krzyżaniak, M. Koczerska, M. Kowalczyk, M. Biskup, S. Gawlas, A. Włodarek and P. Węcowski deserve special attention in this regard. Next, the author of the article suggests new lines of research into Długosz’s relationships with Cracovian scholars. The source material of the Cracow chapter and the consistory court together with documents issued by Cracow bishops, chapter, prelates and canons in various matters during the chapter sessions suggest high potential in this area. In 1436–1480, when Długosz was a member of the cathedral chapter, a large group of university professors were associated (around thirty persons), with whom the chronicler maintained personal contacts. A full and comprehensive knowledge of this group with all their possible interactions, matters and contacts will make it possible for us to better understand Jan Długosz’s relations with the university milieu. The complex study of the chronicler’s library will contribute to the knowledge of Długosz’s intellectual contacts with various people in Cracow, Poland, and abroad.


Słowa kluczowe


Jan Długosz; Uniwersytet Krakowski; fundacja; kapituła katedralna; konsystorz; dyplomacja; Cracow University; foundation; cathedral chapter; consistory; diplomacy

Bibliografia


Źródła

Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, cz. 2–3, [red. I.Ż. Pauli], Cracoviae 1873–1880

Długosz Jan, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 12: 1462–1480, tłum. J. Mrukówna, kom. K. Baczkowski i in., Warszawa 2006

Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506, cz. 2–4, wyd. F. Piekosiński, Kraków1882

Kowalczykówna M., Wypisy do biografii Jana Długosza z ksiąg sądowych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Analecta Cracoviensia”, 12, 1980, s. 273–315

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. 1–2, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, współpr. R. Grzesik, Kraków 2004

Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Warszawa 2011

Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, red. J. Muczkowski, Cracoviae 1849

Vita Ioannis Dlugosch senioris canonici Cracoviensis, red. M. Brożek, Cracoviae 1961

Opracowania

Biskup M., Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 141–165

Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893

Borkowska U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983

Gawlas S., Świadomość narodowa Jana Długosza, St. Źródł., 27, 1983, s. 3–66

Gąsiorowski A., Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego (1400/1401), Rocz. Hist., 71, 2005, s. 63–98

Knapek E., Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010

Koczerska M., Długosz jako sekretarz Zbigniewa Oleśnickiego, w: Jan Długosz w pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 53–63

Koczerska M., Kto jest autorem Żywotu Długosza?, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 507–520

Koczerska M., Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, St. Źródł., 15, 1970, s. 109–140

Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004

Kowalczyk M., Jagiellońskie rękopisy Liwiusza z marginaliami Jana Długosza, „Eos”, 58, 1969/1970, z. 2, s. 219–230

Kowalczyk M., Marginalia Jana Długosza na rękopisie BJ 1210 „De civitate Dei” św. Augustyna, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 18, 1966, z. 2, s. 59–66

Kozłowska-Budkowa Z., Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego (1390–1414), w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 37–89

Krzyżaniakowa J., Eruditio et scientia w Długoszowych wizerunkach władców i biskupów, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka i in., Poznań 1984, s. 271–279

Krzyżaniakowa J., Otoczenie intelektualne Jana Długosza, w: Jan Długosz w pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 31–43

Morawski K., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie, t. 1–2, Kraków 1900

Ożóg K., Mistrza Mikołaja z Kozłowa poglądy na władzę i państwo, w: Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze profesor Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 419–429

Ożóg K., ‘Ne contrarii haberemur doctrinae et scripturis nostris’. Droga Uniwersytetu Krakowskiego do złożenia obediencji papieżowi Mikołajowi V, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 1185–1204

Ożóg K., Zakres i metody nauczania „septem artes” na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, w: Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), red. T. Michałowska, Wrocław 2007, s. 105–124

Ożóg K., Fokt K., Mikuła M., Zdanek M., Wójcik-Zega D., Kuras K., Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1: 1364–1780, red. W. Uruszczak, Kraków 2015

Perzanowska A., Wiadomości źródłowe o życiu i działalności Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 293–365

Pieradzka K., Jan Długosz a Uniwersytet Jagielloński, „Małopolskie Studia Historyczne”, 6, 1964, z. 3–4, s. 43–57

Pieradzka K., Związki Długosza z Krakowem, Kraków 1975

Pietrzyk Z., Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, Kraków 2000

Polak W., Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999

Przybyszewski B., Kapituła krakowska za kanonikatu Jana Długosza (1436–1480), w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 25–82

Rabiej P., Uczeni uniwersyteccy w służbie i otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, s. 199–231

Stopka K., Na wieczystą pamiątkę i symbol. Banderia Prutenorum: dzieło, autorzy, losy, w: J. Długosz, Banderia Prutenorum, red. Z. Pietrzyk, Kraków–Proszówki 2009, s. 13–46

Węcowski P., Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004

Wiesiołowski J., Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV–XV wieku, Wrocław 1967

Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechła (1410–1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, St. Źródł, 9, 1964, s. 75–104

Włodarek A., Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2000

Zarębski I., Humanistyczna lektura Długosza: Antonio Panormita Beccadelli, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 17, 1965, z. 1, s. 5–21

Zathey J., Biblioteka Jagiellońska w latach 1364–1492, w: Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1, cz. 1, red. I. Zarębski, Kraków 1966, s. 3–130

Zwiercan M., Historia badań nad Jana Dąbrówki Komentarzem do „Kroniki polskiej” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia Staropolskie, Series Nova, t. 42(98), Warszawa 2015, s. 15–27

Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969

Zwiercan M., Rękopis Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 5 n. Opis katalogowy, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 17, 1965, z. 1, s. 23–28

Zwiercan M., Zainteresowania historyczne społeczności Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, w: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 41–56


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism