Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia Źródłoznawcze” są wydawane przez Instytut Historii PAN od 1957 r. Wydawnictwo to zostało założone przez środowisko mediewistów poznańskich i warszawskich, i przez szereg lat było redagowane w Poznaniu i Warszawie. W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda i Brygida Kürbis jako sekretarz, która od t. 2 (1958) stała się członkiem komitetu. Przez wiele lat – od t. 2 (1958) do t. 31 (1987) – sekretarzem komitetu redakcyjnego był Ryszard Walczak (zm. 1989). Podwójny tom 32-33 za 1990 r. był jeszcze przez niego zredagowany, a funkcję zastępcy sekretarza pełniła Danuta Zydorek. Później sekretarzem komitetu redakcyjnego był Tomasz Jasiński (t. 34 za 1993), a następnie Danuta Zydorek (t. 35 za 1994 i t. 36 za 1997).

W 1969 r. (od t. 14) do komitetu redakcyjnego dołączył Ireneusz Ihnatowicz. Tomy 19 i 20 za lata 1974 i 1976 przygotowane zostały przez komitet poszerzony o Emanuela Rostworowskiego. W 1976 r. (od t. 21) wszedł do niego również Ryszard Kiersnowski (do t. 32 z 1990 r.), a w 1990 r. – Maria Koczerska, Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański.

Od 2000 r. (t. 37) „Studia Źródłoznawcze” ukazują się w Warszawie. Komitet redakcyjny stworzyli wówczas: Zbigniew Dalewski, Maria Koczerska (redaktor), Stefan. K. Kuczyński (redaktor) i Marek Słoń (sekretarz). W r. 2001 (t. 39) skład komitetu poszerzono o Marię Starnawską, w 2009 r. (t. 47) o Piotra Węcowskiego i Annę Salinę (sekretarza), w 2011 r. (t. 49) o Andrzeja Rachubę (redaktor), w 2012 (t. 50) o Marka D. Kowalskiego. Marta Piber-Zbieranowska - była sekretarzem w r. 2010 (t. 48) i pełni tę rolę obecnie. Asystentem redakcji jest od 2013 r. Rafał Rutkowski.

Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełnią wspólnie profesor Maria Koczerska (IH UW) oraz profesor Andrzej Rachuba (IH PAN).

 

Działy

BRAK

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

90. urodziny Profesora Janusza Bieniaka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Stan badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Dyskusje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Zapiski krytyczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Polemika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Listy do Redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nekrologi

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BRAK2

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w „Studiach Źródłoznawczych”

Przebieg procedury recenzyjnej rozpraw i artykułów recenzyjnych jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter anonimowy dla obu stron. Autor nie poznaje nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor, nadsyłając tekst do Redakcji „Studiów Źródłoznawczych”, wyraża tym samym zgodę na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w następujący sposób:

 1. Ocenę wstępną, przy uwzględnieniu kryteriów merytorycznych i formalnych, przeprowadza Redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź o rezygnacji Redakcji z dalszej pracy nad tekstem.
 2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm recenzentom zewnętrznym spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu, a także spoza Redakcji.
  1. Decyzję o wyborze recenzentów podejmują redaktorzy naczelni w porozumieniu z pozostałymi członkami redakcji.
   1. Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji oraz o uwagach recenzentów.
   2. Jeżeli recenzja zawiera uwagi krytyczne i sugestie zmian, redaktor naczelny bądź inny wyznaczony przez niego członek redakcji kieruje je do autora, który wprowadza wymagane poprawki lub ustosunkowuje się do nich, gdy nie zgadza się z ich zasadnością.
 3. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmują redaktorzy naczelni w porozumieniu z pozostałymi członkami redakcji. Redakcja może powołać jeszcze dodatkowych recenzentów.
 4. Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania poprawek na podstawie opinii własnych bądź recenzentów. Ostateczna decyzja o publikacji zależy od akceptacji tych poprawek od autora.
 5. Po przyjęciu artykułu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
 6. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów jest publikowana co roku na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja „Studiów Źródłoznawczych”

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Lista recenzentów

1.dr hab. Marek Adamczewski (prof. UŁ, Łódź)
2.prof. dr hab. Daniel Bagi (University of Pecs)
3.prof. Antoni Barciak (UŚ, Katowice)
4.prof. Grzegorz Błaszczyk (UAM, Poznań)
5.dr hab. Marian Chachaj (prof. UMCS, Lublin)
6.dr hab. Wojciech Drelicharz (UJ, Kraków)
7.dr Hieronim Grala (UW, Warszawa)
8.dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (prof. IBL PAN, Warszawa)
9.dr Aleksandr Hrusza (Mińsk, Białoruś)
10.prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (UJK, Kielce)
11.dr hab. Andrzej Janeczek (prof. IAIE PAN, Warszawa)
12.dr hab.  Grażyna Jurkowlaniec (UW, Warszawa)
13.dr Dariusz Karczewski (UKW, Bydgoszcz)
14.dr hab. Paweł Kras (prof. KUL, Lublin)
15.dr hab. Krzysztof Kaczmarek (prof. UAM, Poznań)
16.dr hab. Krzysztof Kopiński (UMK, Toruń)
17.dr hab. Lidia Korczak (UJ, Kraków)
18.dr hab. Henryk Lulewicz (UPH, Siedlce)
19.dr Andrzej Marzec (UJ, Kraków)
20.dr hab. Wojciech Mrozowicz (UWr, Wrocław)
21.dr Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski, Warszawa)
22.dr Jakub Morawiec (UŚ, Katowice)
23.dr hab. Piotr Oliński (UMK, Toruń)
24.prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ, Kraków)
25.prof. dr Rimvydas Petrauskas (Uniwersytet w Wilnie)
26.dr hab. Andrzej Pleszczyński (prof. UMCS, Lublin)
27.dr Piotr Rabiej (UJ, Kraków)
28.dr hab. Dariusz A. Sikorski (UAM, Poznań)
29.dr hab. Anna Sochacka (prof. UMCS, Lublin)
30.prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ, Katowice)
31.dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. UG, Gdańsk)
32.prof. Jan Szymczak (UŁ, Łódź)
33.dr Michał Tomaszek (UMCS, Lublin)
34.prof. dr Martin Wihoda (Masaryk University, Brno)
35.dr hab. Przemysław Wiszewski (prof. UWr, Wrocław)
36.dr Rafał Wójcik (UAM, Poznań)Partnerzy platformy czasopism