Język i liturgia słowiańska u zarania chrystianizacji Polski – dawne i nowsze fakty, hipotezy, dyskusje

Stanisław Koziara

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2018.001

Abstrakt


Artykuł przynosi próbę syntetycznego spojrzenia na dotychczasowy stan badań wokół spornej
kwestii obecności języka i liturgii słowiańskiej we wczesnej dobie chrystianizacji ziem
polskich. Główna uwaga poświęcona została przybliżeniu filologicznych oraz historycznych
argumentów, jakie zgłoszono dotychczas w toku tej dyskusji. Ogół wyrażonych na ten temat
dawnych i nowszych opinii oraz hipotez autor artykułu usytuował w trzech kategoriach
stanowisk: potwierdzających, negujących lub odnoszących się w sposób kompromisowy do
niniejszego zagadnienia. Część końcowa opracowania wskazuje na te stanowiska, które zmierzają
do przeniesienia dyskusji na temat obecności oraz zasięgu języka i liturgii słowiańskiej
w Polsce w szerszy kontekst religijnego i kulturowego dziedzictwa misji Apostołów Słowian
– świętych Cyryla i Metodego.


Słowa kluczowe


język i liturgia słowiańska; misja Cyryla i Metodego; początki chrześcijaństwa w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism