Duchowa styczność osób w ujęciu Dietricha von Hildebranda. Implikacje pedagogiczne

Andrzej Ryk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2021.1.003

Abstrakt


Rzeczywistość duchowa ma charakter niezwykle złożony i można na nią patrzeć z bardzo wielu perspektyw, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Jedną z takich propozycji daje nam filozoficzna myśl Dietricha von Hildebranda. W jednej ze swoich licznych prac dokonuje on analizy tożsamości duchowej styczności, jaka tworzy się pomiędzy osobami, rozumianymi również jako istoty duchowe. Znamienny rys analizie dodaje jej fenomenologiczne ujęcie inspirowane zarówno myślą samego Edmunda Husserla, jak i Maxa Schelera. Przedmiotem niniejszego artykułu jest duchowa styczność osób w jej rozumieniu u Dietricha von Hildebranda.

Celem teoretycznym prowadzonych analiz będzie ukazanie tożsamości tej styczności w jej różnorodnych aspektach, dotyczących przede wszystkim zróżnicowanej i wielowątkowej tożsamości samej relacji między osobami, rozumianymi właśnie jako duchowa styczność osób. Celem praktycznym zaś jest aplikacja wyników prowadzonych analiz do teorii i praktyki pedagogicznej. Podstawową metodą badawczą użytą w badaniu jest analiza tekstów, w tym przypadku treści zawartych w wybranych pracach Hildebranda.


Słowa kluczowe


duchowość; osoba; fenomenologia; tożsamość; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hildebrand von A. (2008). Dusza lwa. Biografia Dietricha von Hildebranda (1889–1977), przeł. J. Franczak, Warszawa–Ząbki: Fronda, Apostolicum.

Hildebrand von D. (1982). Przemienienie w Chrystusie, przeł. J. Zychowicz, Kraków: Znak.

Hildebrand von D. (1985). Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka, przeł. J. Koźbiał, Poznań: W drodze.

Hildebrand von D. (2012a). Czym jest filozofia?, przeł. P. Mazanka, J. Sidorek, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Hildebrand von D. (2012b). Metafizyka wspólnoty, przeł. J. Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ryk A. (2008). Pedagogika dramatu. Poszukiwania antropologiczno-metodologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Ryk A. (2011). W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism