Między misją a profesjonalizmem – wybrane konteksty odpowiedzialności współczesnego nauczyciela

Hanna Rugała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.4.003

Abstrakt


Artykuł przedstawia wybrane konteksty odpowiedzialności w pracy zawodowej nauczyciela we współczesnej rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. Omawiana jest w nim sylwetka nauczyciela w kontekście nieustannych zmian w przestrzeni szkolnej i społecznej, a wraz z nimi oczekiwań wobec nauczycieli, ich kompetencji i rozwoju zawodowego. Autorka na podstawie wybranych ujęć teoretycznych ukazuje nauczyciela jako lidera społecznego, analizuje zawód nauczycielski i jego rozwój na przestrzeni lat, przedstawia etyczny wymiar jego pracy oraz związek między osobowością i wartościami a oddziaływaniem wychowawczym w przestrzeni szkolnej. Celem tekstu jest ukazanie wielości i różnorodności ról społecznych, jakie podejmuje nauczyciel w praktyce edukacyjnej i wychowawczej. W artykule został zaprezentowany przekrój różnych teorii przedstawiających wielowymiarowość sylwetki pedagoga, zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak również społecznym i kulturowym. Działania pedagogiczne podejmowane w kontekście szybkich przemian ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych wymagają bowiem ciągłego poszerzania zakresu zadań pracy zawodowej. Bycie nauczycielem nie jest jedynie profesją, ale całożyciową misją, która niesie za sobą dużą odpowiedzialność za wychowanka oraz za sposób oddziaływania wychowawczego, zarówno podejmowanego intencjonalnie, jak również będącego pochodną osobowości nauczyciela.


Słowa kluczowe


etyka pracy; lider społeczny; nauczyciel; misja; profesjonalizm; rozwój zawodowy; wartości; wychowanie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Dyrda B. (2011). Nauczyciel w roli szkolnego lidera wspierającego zdolności i uzdolnienia uczniów, [w:] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 157–171.

Homplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Janus A. (2012). Dobre praktyki: Zawód – nauczyciel. Poradnik, Pruszków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.

Kawka Z. (1998). Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kowal S. (2004). Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kunicka M. (2005). Temporalne orientacje teleologiczne nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Łukasik J. (2008). Współczesny nauczyciel w środowisku lokalnym. Odgrywanie roli działacza społecznego w środowisku lokalnym w świetle badań, [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 319–326.

Olejniczak M. (2010). Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczyciela, [w:] Nauczyciel. Rozwój zawodowy i kompetencje, red. E. Przygońska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 49–65.

Sass M. (2011). Nauczyciel, lider – animator wobec lokalnego dziedzictwa kulturowego, [w:] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 251–261.

Śliwerski B. (2015). Nauczyciele w gorsecie MENskich regulacji, [w:] Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, red. H. Kwiatkowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 57–83.

Szempruch J. (2000). Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szewczyk K. (2013). Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism