Nauczyciel w paradygmacie formacji osobowościowej

Andrzej Michał de Tchorzewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.4.001

Abstrakt


Artykuł porusza jedną z podstawowych i zarazem najważniejszych kwestii odnoszących się do osoby i zawodu nauczyciela. Jest nią formacja osobowościowa. Zagadnienie to ujęto z perspektywy historiozofii pedagogiki, dzięki czemu nadano mu wymiar paradygmatyczny, co pozwala na horyzontalne i wertykalne jego ujęcie. Celem artykułu jest syntetyczne ukazanie tego, co najbardziej warunkuje i wpływa na jakość pracy nauczyciela. Są nimi przynajmniej trzy obszary: intelektualny, profesjonalny i etyczny. To one w trakcie procesu formacji osobowościowej nauczyciela przygotowują go do misji, jaką pełni w społeczeństwie, przynależąc do ważnej grupy zawodowej. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to nauczyciel w dziejach ludzkości odgrywał i nadal odgrywa współdecydującą rolę w rozwoju poszczególnych ludzi, narodów i społeczeństw. Ostatnia część artykułu zawiera sugestie dotyczące usprawnienia procesu formacji osobowościowej nauczyciela.


Słowa kluczowe


nauczyciel; paradygmat; formacja osobowościowa; wymiary intelektualny; profesjonalny i etyczny

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Andrzejuk A. (red.) (1998). Zagadnienie etyki zawodowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Navo”.

Gała A.F. (1992). Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Lublin–Wrocław: Katedra Psychologii Wychowawczej KUL, Oficyna Wydawnicza „Lew” – Wojciech Rojek.

Homplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna, Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

Jankowski H. (1973). Etyka zawodu nauczycielskiego w świetle potrzeb współczesnej szkoły, „Nauczyciel i Wychowanie”, nr 3, s. 66–74.

Kamiński A. (1971). Nauczycielskie normy etyczne, „Nowa Szkoła”, nr 10, s. 2–4.

Kaszyński K., Żuk-Łapińska L. (1996). Etyka zawodu nauczyciela. Nauczenie etyki, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Kołłątaj H. (1967). Raporty o wizycie i reformie Akademii Krakowskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kowalewska H., Porembski L. (red.) (1971). Nauczyciele o etyce swojego zawodu, Warszawa: „Nasza Księgarnia”.

Kozakiewicz M. (1971). Z problemów etyki zawodowej nauczyciela, [w:] Etyka zawodowa, red. A. Sarapata, Warszawa: „Książka i Wiedza”, s. 150–175.

Kuhn T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Kurdybacha Ł. (1948), Zawód nauczyciela w ciągu wieków, Warszawa: Czytelnik.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Legowicz J. (1988). Moralno-etyczne zasady zawodu nauczycielskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 95–100.

Lewowicki T. (1994). Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Warszawa–Rzeszów: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Foto-Art.

Lewowicki T. (2018). O inteligencji i Inteligencie/Pedagogu w świecie post(?)inteligencji, [w:] Wychowanie, socjalizacja, edukacja. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej, red. M. Chrost, K. Jakubiak, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, s. 87–100.

Muszyński H. (1971). U podstaw etyki zawodowej nauczyciela, [w:] Etyka zawodowa, red. A. Sarapata, Warszawa: „Książka i Wiedza”, s. 121–149.

Pilch T. (1995). Rozważania wokół etyki nauczyciela-wychowawcy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5, s. 3–7.

Radziwiłł A. (1991), O ethosie nauczyciela, „Znak” nr 463(9), s. 10–15.

Siek S. (1986). Formowanie osobowości, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Smołalski A. (2009). Paradygmaty i historiozofia pedagogiki, Wrocław: Teson. Agencja Poligraficzno-Wydawnicza.

Szycówna A. (1915). O powinnościach nauczyciela i jego kształceniu, Warszawa: Księgarnia J. Lisowskiej.

Woroniecki J. (2013). Katolicka etyka wychowawcza, t. 1–3, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Wydawnictwo KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism