Enslavement and Freedom of Choice: The Perspective of the Solution-Focused Approach in the Resocialization of Addicted Youths

Jacek Szczepkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.3.005

Abstrakt


One of the manifestations of the social changes observed over the last decades is the increase in the availability of moodchanging substances and the tendency of young people to use them. This phenomenon is inseparable from a specific lifestyle and often results in exceeding social norms and breaking the law. Therefore, the current challenge is to seek effective opportunities to help addicts. As far as youth is concerned, the dimension of institutional rehabilitation, ensuring temporary isolation from the social context related to the current lifestyle, becomes particularly important. This article presents an understanding of the phenomenon of addiction from the perspective of a solution-focused approach according to the concept of the Belgian psychiatrist Luc Isebaert, co-author of the Bruges Model. Moreover, it presents institutional solutions tested in clinical conditions at the
24-hour Youth Addiction Treatment Clinic in Toruń, based on the idea of free choice. Free choice, taking into account the trap of addiction, can be treated as a desired outcome of rehabilitation effects, as well as a means leading to it. The key to responsibility remains independence, which we create by building subjectivity and freedom of choice.


Słowa kluczowe


youth; drug dependency; solutionfocused approach; resocialization; freedom of choice

Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


Aristotle (1988). Retoryka. Poetyka, translated by H. Podbielski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baumeister R.F., Heatherton T.F., Tice D.M. (2000). Utrata kontroli. Jaki i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji, translated by Ł. Święcicki, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Babecki M. Żyliński S. (eds.) (2018). Od naturalizacji do funkcjonalizacji. Taktyki używania serwisu Instagram, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Berg I.K. (1994). Family-Based Services. A Solution-Focused Approach, New York: W.W. Norton & Company.

Berger L., Luckmann T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości, translated by J. Niżnik, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Burr V. (2003). An Introduction to Social Constructionism, London–New York: Routledge.

Castele D., Murray R.M., D’Souza D.C. (2013). Marihuana i obłęd, translated by A. Berkan, Warszawa: Medipage.

Cekiera C. (1993). Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Chrząstowski S., De Barbaro B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cierpiałkowska L., Ziarko M. (2010). Psychologia uzależnień – alkoholizm, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Clarke J. (2012). “Another Copernican Revolution,” in A. Lewiński, J. Szczepkowski, T. Świtek (eds.), Upside Down. Solution Focused Paradigms – Revolutions and Evolutions, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, pp. 13–22.

De Shazer S. (1994). Words Were Originally Magic, New York: W.W. Norton & Company.

Gergen K.J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, translated by M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gingerich W.J., Kim J.S., MacDonald A.J. (2012). “Solution-Focused Brief Therapy Outcome Research,” in C. Franklin, T.S. Trepper, W.J. Gingerich, E.E. McCollum (eds.), Solution-Focused Brief Therapy: A Handbook of Evidence-Based Practice, New York: Oxford University Press, pp. 95–111.

Isebaert L. (2017). Solution-Focused Cognitive and Systemic Therapy. The Bruges Model, New York: Routledge.

Jackson P.Z., McKergow M. (2002). The Solutions Focused. The Simple Way to Positive Change, London: Nicholas Brealey Publishing.

Jędrzejko M. (ed.) (2009). Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych, Pułtusk–Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Kwieciński Z. (1999). “Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności,” in J. Gintecki, J. Rutkowiak (eds.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Warszawa–Poznań: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Instytut Technologii Eksploatacji, pp. 19–36.

Kuczamer-Kłopotowska S. (2016). Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y,” Handel Wewnętrzny", no. 3 (362), pp. 216–227.

Lipchik E. (2011). Beyond Technique in Solution-Focused Therapy: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship. New York: The Guilford Press.

Lyotard J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna, translated by M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

Nelson T. (2019). Solution-Focused Brief Therapy with Families, New York: Routledge.

Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, translated by D. Golec, A. Tanalska-Dulęba, M. Zakrzewski, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pytka L. (2009). “Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej,” in A. Rejzner, P. Szczepaniak (eds.), Terapia w resocjalizacji, cz. I: Ujęcie teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, pp. 10–43.

Rasiński L. (2012). Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobell M.B., Sobell L.C., “Stepped Care as a Heuristic Approach to the Treatment of Alcohol Problems,” Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 68, no. 4, pp. 573–579.

Szczepkowski J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Szczepkowski J. (2016). Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak.

Tatarsky A (ed.) (2007). Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, translated by P. Nowocień, Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Trepper T.S., Franklin C. (2012). “The Future of Research in Solution-Focused Brief Therapy,” in C. Franklin, T.S. Trepper, W.J. Gingerich, E.E. McCollum (eds.), Solution-Focused Brief Therapy: A Handbook of Evidence-based Practice, New York: Oxford University Press, pp. 405–412.

Wittgenstein L. (2000). Dociekania filozoficzne, Translated by B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woronowicz B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań–Warszawa: Media Rodzina, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism