Więź małżeńska jako doświadczanie miłości w ujęciu chrześcijańskim

Marzena Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.1.003

Abstrakt


Przeżywanie miłości jest najbardziej ludzkim i powszechnym doświadczeniem. Miłość jest rzeczywistością złożoną, wieloaspektową, psychiczną i duchową. To wartość uniwersalna i ponadczasowa. Związana jest z największą potrzebą ludzką bycia kochanym i pragnieniem miłowania. Dlatego też w integralnym rozwoju osoby jest ona najważniejszym czynnikiem, który kształtuje i scala jej osobowość. Istota miłości jest niezmienna, natomiast sposoby jej przeżywania i wyrażania są bardzo różne. Rozwój miłości małżeńskiej wymaga rozwoju więzi małżeńskiej. To dzięki niej możliwe jest integralne połączenie się dwóch osób w miłości. Więź małżeńska jest podstawowym elementem, który scala i wyraża wielopłaszczyznowy obszar małżeńskich relacji, interakcji i komunikacji.

Obecnie, w dobie konsumpcjonizmu oraz rozpowszechniania się stylu życia w związkach partnerskich, można zauważyć, że miłość i więź małżeńska nie są wartościami, często wręcz mówi się o nich wstydliwie. W związku z tym, celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu chrześcijańskim teoretycznych zagadnień odnoszących się do doświadczania miłości szczególnie w perspektywie więzi małżeńskiej. Uwzględniając złożoność tej problematyki, zostaną ukazane tylko wybrane jej aspekty. Omówione zostaną różnorodne konteksty miłości oraz doświadczanie i przeżywanie miłości małżeńskiej. Ukazana będzie istota i wartość więzi małżeńskiej, a także kwestia rozwijania zdolności do miłości w procesie wychowania człowieka.


Słowa kluczowe


miłość; miłość małżeńska; małżeństwo; relacje międzyludzkie; więź małżeńska

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Adamski F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Błasiak A. (2012). Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienie wybrane, Kraków: Akademia Ignatianum; Wydawnictwo WAM.

Braun-Gałkowska M. (1987). Psychologia domowa. Małżeństwo – dzieci – rodzina, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Delsol Ch. (2011). Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, przeł. M. Kowalska, Kraków: Znak.

Dyczewski L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

d’Heilly A. (1983). Miłość i sakrament, przeł. M. Borsuk-Majewska, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Furmanek W. (2011). Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”.

Gajda J. (2004). Miłość, [w]: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 305–311.

Gara J. (2017). Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 9–33.

Godorowski K. (1987). Konflikty małżeńskie: źródła i przyczyny, możliwości zapobiegania i rozwiązywania, [w:] M. Kozakiewicz, Z. Lew-Starowicz (red.), Wychowanie. Przysposobienie do życia w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Gos A. (2014). Znaczenie postaw wobec małżeństwa i rodziny w budowaniu relacji interpersonalnych, „Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy”, nr 1(17), s. 35–49.

Gray J. (2010). Dlaczego Mars zderza się z Wenus, przeł. B. Jóźwiak, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Hill N. (1994). Plan pozytywnego działania, przeł. E. Czerwińska, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Imieliński K. (1980). Rodzina i dom. Miłość i seks, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Izdebska J. (2015). Dziecko, dzieciństwo, rodzina, wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Jan Paweł II. (1979). Encyklika Redemptor hominis, Poznań: Pallottinum.

Kowalczyk S. (2002). Zarys filozofii człowieka, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Kuźma J., Łuczyński A. (2004). Miłość a wychowanie, [w]: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 312–318.

McDowell J. (1992). Tajemnica miłości, przeł. A. Gandecki, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej.

Nosowski Z. (2004). Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Kraków: Biblioteka „Więzi”.

Olczak A. (2010). Wychowanie demokratyczne podstawą badania więzi w rodzinie, [w]: E. Bartkowiak, A. Dobrychłop, P. Prüfer (red.), Więzi. Dylematy egzystencjalne, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33–45.

Ostaszewski M. (2008). Więź małżeńska fundamentem rozwoju wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, „Studia Elbląskie”, nr 9, s. 141–151.

Pająk J. (2010). Tendencje w zakresie ewolucji czynników stymulujących więź rodzinną, [w:] I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 13–19.

Rostowski J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Ryś M., Greszta E., Grabarczyk K. (2019). Intelektualna, emocjonalna i działaniowa bliskość małżonków a ich gotowość do rozwiązywania konfliktów oraz przebaczania, „Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy”, nr 2(38), s. 221–254.

Słownik współczesnego języka polskiego. (1996). red. B. Dunaj, Warszawa: Zespół Wydawnictwa Wilga.

Sujak E. (1987). Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków: Znak.

Tchorzewski A. de (2015). Miłość, nadzieja, odpowiedzialność – warunkiem więzi w rodzinie, [w:] J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydawnictwo WAM, s. 25–45.

Tischner J., Zańko D., Gowin J., (2000). Przekonać Pana Boga, Kraków: Znak.

Tyszka Z. (1979). Socjologia rodziny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wojciszke B. (2003). Psychologia miłości. Namiętność, intymność, zaangażowanie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojtyła K. (1986). Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wolny B. (2008). Miłość – zagubiona wartość edukacji szkolnej, [w:] K.K. Przybycień (red.), Miłość w życiu człowieka. Przyczynek do rozważań o budowanie „Cywilizacji miłości”, Stalowa Wola: Fundacja Campus, s. 101–122.

Zalewska S. (2002). Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu. Badania empiryczne małżonków z dużym stażem pożycia małżeńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sowa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism