Prawo dziecka do edukacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej instytucji pieczy zastępczej

Halina Aleksandra Bejger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.3.008

Abstrakt


Artykuł podejmuje problem prawa do edukacji dzieci umieszczonych w instytucjach pieczy zastępczej. Aby określić, jak prawo dziecka do nauki jest realizowane w praktyce pedagogicznej, przeprowadzono badania w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w województwie lubelskim. Celem tych badań było ustalenie stopnia realizacji tego prawa w instytucjonalnej formie opieki, jak również zakresu indywidualnej pomocy wspierającej przebieg edukacji dziecka. W toku badań poszukiwano odpowiedzi na następujące problemy badawcze: Jakie formy oddziaływań edukacyjnych wobec wychowanków podejmowane były w instytucji pieczy zastępczej? Jakie formy kształcenia zawodowego podejmowali wychowankowie? Jakie formy pomocy wychowankom w wyborze kierunku kształcenia zapewniała placówka? W jaki sposób kadra pedagogiczna pomagała wychowankom w osiągnięciu przez nich powodzenia szkolnego? Jakie działania na rzecz stymulowania rozwoju intelektualnego wychowanków były podejmowane w placówce? Z jakich form terapii korzystali w badanym okresie wychowankowie? W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki badania dokumentów i ankiety. Z badań wynika, że młodzież w wieku ponadgimnazjalnym wybierała najczęściej szkoły zawodowe, licea i technika, a tylko mała grupa wychowanków kontynuowała naukę w szkołach policealnych (3,22%) i na studiach wyższych (3,22%). Nauka dzieci była wspierana przez specjalistyczne zajęcia poświęcone wyrównywaniu braków dydaktycznych i niwelowaniu deficytów rozwojowych. Z przeprowadzonych badań wynika potrzeba dalszej profesjonalizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych wobec dzieci osieroconych umieszczanych w instytucjach pieczy zastępczej.


Słowa kluczowe


dziecko; dzieciństwo; dziecko osierocone; prawa dziecka; edukacja; rozwój

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bejger H. (2016). Praca z rodzinami wychowanków w praktyce pedagogicznej placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, [w:] H. Bejger, O. Lisovets, R. Kartaszyńska, S. Borysiuk (red.), Współczesna rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Chełm–Niżyn: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, s. 260–284.

Czyż E. (1992). Konwencja o Prawach Dziecka. Wprowadzenie, [w:] E. Czyż (red.), Dziecko i jego prawa, Warszawa: Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, s. 3–16.

Farson R. (1992). O wynalezieniu dzieci, [w:] K. Busz (red.), Edukacja i wyzwolenie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

James A., Prout A. (red.). (1990). Constructing and Reconstructing Childhood, Basingstoke: Falmer Press.

Jaros P.J., Michalak M. (2015). Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kehily M.J. (2008). Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, [w:] M.J. Kehily (oprac.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł. M. Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 2012, poz. 788 ze zm).

Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej. (2011). Warszawa: Mada.

Konwencja o Prawach Dziecka. (2015). [w:] P. Jaros, M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Korczak J. (1987). Myśli, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Korczak J. (1992). Jak kochać dziecko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Latona”.

Pilch T. (1995). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 292, poz. 1720).

Stadniczeńko J. (2015). Prawo dziecka do nauki – prawa w oświacie, [w:] S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887).

Ustawa o systemie oświaty z 14 grudnia 2016 r. ogłoszona dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245).

Wołoszyn S. (1982). Korczak, Warszawa: Wiedza Powszechna.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism