Rodzice wobec wychowania seksualnego młodzieży. Raport z badań

Ewa Rojewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.2.008

Abstrakt


W artykule przyjęto tezę, że rodzina stanowi istotne środowisko wychowania seksualnego. Jako takie, może stanowić cenne źródło wsparcia i wiedzy dla dojrzewającej młodzieży w kontekście jej seksualności. Pierwsza część tekstu poświęcona została omówieniu tezy mówiącej o rodzinie jako istotnym środowisku wychowania seksualnego. W dalszej kolejności przedstawione zostały metodologiczne założenia przeprowadzonych badań. Przynoszą one odpowiedź na pytanie: Jaki jest stosunek rodziców wobec wychowania seksualnego ich dzieci? Przyjęto następujące szczegółowe problemy badawcze: Jaka jest aktywność wychowawcza rodziców w kontekście seksualności ich dzieci? Jakie trudności związane z wychowaniem seksualnym dzieci dostrzegają rodzice? Jakie potrzeby związane z wychowaniem seksualnym dzieci odczuwają rodzice? Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Wzięło w nich udział 77 rodziców dzieci w wieku 15–18 lat, uczących się w ostatnich klasach szkół podstawowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych z obszaru Gminy i Miasta Szczecin. Wśród ankietowanych rodziców było 66 kobiet i 11 mężczyzn w wieku od 33 do 58 lat. W środkowej części tekstu prezentowane są uzyskane wyniki badań, opatrzone w podsumowaniu płynącymi z nich wnioskami pedagogicznymi. W odniesieniu do poznania aktywności wychowawczej badanych rodziców, zdecydowana większość z nich realizuje wychowanie seksualne swoich dzieci. Odnotowano również, że badani szeroko rozumieją proces wychowania seksualnego dostrzegając, że wiele sytuacji codziennego życia, takich jak sposób odnoszenia się do siebie rodziców czy wartości pielęgnowane w rodzinie, pozostaje nieobojętne dla wychowania seksualnego ich dzieci. Niemniej jednak tematyka rozmów rodziców z dziećmi ma charakter bardziej instrumentalny niż relacyjny. Całość artykułu stanowi pedagogiczną refleksję dotyczącą problematyki wychowania seksualnego podejmowanego przez rodziców adolescentów.


Słowa kluczowe


edukacja seksualna; wychowanie w rodzinie; seksualność; rodzina

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Bołoz W., Promocja osoby w rodzinie, Wydawnictwo ATK, War-szawa 1998.

Górska L., Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Jundziłł E., Rola prawidłowo zaspokojonej potrzeby miłości w życiu dorosłego człowieka, w: Miłość i seks w percepcji uczniów, red. R. Pawłowska, E. Jundziłł, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyc-kiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1999, s. 75–102.

Jundziłł E., Środowiskowe uwarunkowania kształtowania się postaw młodzieży wobec seksu, w: Miłość i seks w percepcji uczniów, red. R. Pawłowska, E. Jundziłł, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyc-kiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1999, s. 103–140.

Juul J., Twoja kompetentna rodzina, przeł. D. Syska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2007.

Kempińska U., Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej…?, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

Kołodziej B., Rola rodziny w kształtowaniu postawy wobec życia jako fundamentalnej wartości, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 231–252.

Kurzępa J., Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Laphimon M., A Glossary of Term In Gender and Sexuality, The Rockefeller Foundation, Seul 2005, za: Z. Lew-Starowicz, Seksuologia psychospołeczna, w: Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 25–67.

Lew-Starowicz Z., Encyklopedia erotyki, Muza, Warszawa 2004.

Lew-Starowicz Z., Seks partnerski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1983.

Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Mastalski J., Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka, „Studia Pedagogica Ignatiana” 2017, t. 20, nr 2, s. 103–118.

Mazan A., Metody integracji w wychowaniu rodzinnym, w: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 129–138.

Obuchowska I., Psychologiczne aspekty dojrzewania, w: Dojrzewanie, red. A. Jaczewski, B. Woynarowska, WSiP, Warszawa 1982, s. 131–206.

Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny, Żak, Warszawa 2002.

Oleszkowicz A., Senejko A., Dorastanie, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2001, s. 163–201.

Półtawska W., Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010, s. 193–208.

Rojewska E., Personalistyczna orientacja wychowawcza rodziców a integracja seksualna młodzieży. Badania empiryczne, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Zdzisława Kroplewskiego, Szczecin 2015, s. 119–120.

Ryś M., Poziom zaspokojenia potrzeb w dzieciństwie a zaspokojenie potrzeb w małżeństwie, „Problemy Rodziny” 1993, nr 1, s. 20–24.

Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Tyszka Z., Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań – możliwości współdziałania badawczego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, t. 10, s. 77–90.

Waszyńska K., Zielona-Jenek M., Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji, „Studia Edukacyjne” 2016, nr 39, s. 351–375.

Włodarczyk R., Żłobicki W., Wstęp, w: Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny, red. R. Włodarczyk, W. Żłobicki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 9–10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism