Zagospodarowanie czasu młodzieży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego

Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.2.007

Abstrakt


Rodzina i szkoła są ważnymi przestrzeniami oddziaływającymi na nabywanie kompetencji w zakresie gospodarowania czasem przez uczniów. Każda z tych przestrzeni zajmuje określoną pozycję w procesie rozwoju młodzieży. Rodzina uczy planowania i gospodarowania czasem. Praca nauczycieli powinna kontynuować nabywanie przez uczniów umiejętności w sekundarnym kontekście rozwojowym. Kompatybilność tych środowisk jest warunkiem koniecznym do efektywnego planowania budżetu czasu przez młodzież. Rozpatrując rolę czasu w życiu jednostki, celem badań było poznanie, jaki jest budżet czasu uczniów oraz jak przestrzeń środowiska rodzinnego i szkolnego sprzyja jego zagospodarowaniu. W celu zgromadzenia danych empirycznych wykorzystano wykresy, na których 97 badanych uczniów szkół ponadpodstawowych miało ukazać ilość czasu przeznaczonego w ciągu doby i tygodnia na różne czynności. Inne aspekty zagospodarowania czasu przez młodzież, a także udział rodziny i szkoły jako znaczących miejsc, w których młodzież przebywa, określono na podstawie kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki skłaniają do refleksji, że pobyt w szkole i odrabianie lekcji dominują, co można tłumaczyć tym, że edukacja jest podstawową formą aktywności młodzieży. Jednak czas poświęcony na nią znacząco ogranicza czas wolny, co nie zawsze pozwala na dostateczny odpoczynek. Dostrzeżono, że sposób spędzania czasu z rodzicami ma charakter bierny, natomiast nauczyciele w małym zakresie kompensują niekorzystne wzory gospodarowania czasem kształtowane w rodzinie.


Słowa kluczowe


zarządzanie czasem; młodzież; rodzice; nauczyciele; szkoła

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, w: Psychologiczne portrety człowieka, red. A.I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s. 345–377.

Barnes K., Wywieranie wpływu, przeł. Ł. Tuszyński, GWP, Gdańsk 2005.

Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę, WSiP, Warszawa 1995.

Czerepaniak-Walczak M., Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, w: Pedagogika społecz-na, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 219–236.

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, przeł. B. Jóźwiak, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.

Farnicka M., Liberska H., Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń, w: Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 185–201.

Izdebska J., Media elektroniczne jako obszar zainteresowań współczesnej ­pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 518–533.

Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży, MEN, Agencja Informacji Użytkowej, Warszawa 1989.

Mendel M., Kategoria miejsca w pedagogice, w: Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, s. 21–37.

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000.

Pisarska A., Ostaszewski K., Bobrowski K., Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z problemami internalizacyjnymi młodzieży w okresie późnego dorastania, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2018, t. 27, nr 4, s. 261–280.

Psychologia społeczna, red. A.S.R. Manstead, M. Hewstone, S.T. Fiske, M.A. Hogg, H.T. Reis, G.R. Semin, przeł. J. Gilewicz, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1996.

Świętochowski W., Rodzina w ujęciu systemowym, w: Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 21–45.

Uczenie się metodą projektów, red. B.D. Gołębniak, WSiP, Warszawa 2002.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, przeł. M. Babiuch, WSiP, Warszawa 1995.

Zielińska M., Jak reagować na agresję uczniów?, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, przeł. A. Cybulko, M. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism