Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby

Marta Buk-Cegiełka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.1.002

Abstrakt


Na wychowanie i rozwój każdego człowieka wpływa środowisko rodzinne i szkolne. Proces właściwego przygotowania dziecka do życia jest możliwy tylko wtedy, gdy obie strony – zarówno rodzice, jak i nauczyciele – znajdą wspólną płaszczyznę porozumienia, umożliwiającą wzajemne uzupełnianie się w tym działaniu. W poniższym opracowaniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obszarów współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami oraz trudności z nią związane. Zostaną również omówione teoretyczne podstawy dla tej współpracy, którymi są: teoria integracji społecznej, strategia edukacji podmiotowej i pedagogika towarzyszenia. Celem opracowania jest ukazanie specyfiki współpracy rodziców ze szkołą na I etapie edukacyjnym. W kontekście tematu opracowania sformułowano następujące pytania badawcze:

  • Jakie są oczekiwania oraz potrzeby zarówno rodziców, jak i nauczycieli w zakresie współpracy?
  • Jakie są sposoby rozwiązywania problemów i pokonywania trudności pojawiających się w obszarze współpracy nauczycieli z rodzicami?

W celu odpowiedzi na powyższe pytania dokonano analizy literatury przedmiotu oraz analizy wyników obserwacji uczestniczącej prowadzonej przez autorkę opracowania podczas długoletniej pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.


Słowa kluczowe


współpraca; współudział; edukacja wczesnoszkolna; uczeń; nauczyciel; rodzic

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009.

Kukołowicz T., Całka E., Podmiotowość wychowanka, w: Poza kryzysem tożsamości, red. F. Adamski, Wydawnictwo Naukowe Papie-skiej Akademii Teologicznej, Kraków 1993, s. 81‒87.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Lewowicki T., W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej, „Edukacja” 1990, nr 2, s. 34‒48.

Lis F., Lis R., Integracja społeczna, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polwen, Radom 2016, s. 435‒440.

Christopher C.J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Lis F.J., Integracja społeczna a wartości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1987.

Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Marek Z., Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017.

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Harmonia, Gdańsk 2007.

Nowicka-Kozioł M., Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1993.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Załącznik nr 2, Dz. U. 2017, poz. 356.

Segiet W., Rodzice i nauczyciele, wzajemne stosunki i reprezentacje, Książka i Wiedza, Poznań 1999.

Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Trempała E., Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017r., poz. 59, ze zm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism