Moralne korelaty nastawień wobec pracy kandydatów na nauczycieli-wychowawców

Iwona Jazukiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.4.007

Abstrakt


Celem artykułu jest empiryczna charakterystyka nastawień wobec pracy przyszłych nauczycieli-wychowawców oraz moralnych korelatów tych nastawień. Badania przeprowadzono w okresie od grudnia 2017 do lutego 2018 roku w grupie 227 studentów pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Sformułowano następujący problem badawczy: Czy istnieje związek pomiędzy nastawieniem wobec pracy a wartościami i uczuciami moralnymi studentów pedagogiki? Przyjęto hipotezę; że zachodzi istotny statystycznie związek pomiędzy nastawieniem wobec pracy a wartościami i uczuciami moralnymi badanych osób. Obliczenia statystyczne wykonane zostały w modelu korelacyjnym. Badani studenci cechowali się głównie nastawieniem do pracy jako sposobu na samorealizację; zaś w najmniejszym stopniu – jako oznaki prestiżu społecznego i konieczności. Charakteryzowali się raczej wysokim wartościowaniem wiedzy i poznania oraz pomocy innym ludziom; często też dążeniem do piękna; harmonii i tworzenia. Ponadto; przeciętnym wartościowaniem dóbr konsumpcyjnych i wygód życia oraz raczej obniżonym dążeniem do dominacji i posiadania władzy nad innymi ludźmi. W pomiarze uczuć moralnych dominowały pozytywne wartości związane z realizowaniem norm moralnych. Analiza korelacji wykazała szereg powiązań pomiędzy badanymi cechami. Najkorzystniejszymi wartościami i uczuciami moralnymi cechowały się osoby; które w większym stopniu postrzegały pracę jako narzędzie samorealizacji. Pozytywny obraz badanych zmiennych wykazywały też osoby nastawione do pracy jak do powinności społecznej; miejsca realizacji potrzeb tożsamości i identyfikacji oraz nawiązywania kontaktów społecznych. Natomiast traktowanie pracy jako ekonomicznej konieczności czy oznaki społecznego prestiżu powiązane było z mniej moralnym nastawieniem do realizacji i przekraczania norm oraz większym nasileniem niekonstruktywnych potrzeb doznawania uciech doczesnych i dominacji nad innymi ludźmi.


Słowa kluczowe


nastawienia wobec pracy; wartości; uczucia moralne; studenci pedagogiki; chaos aksjonormatywny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beier W.; Pozytywne myślenie; przeł. M. Skalska; Bellona; Warszawa 1997.

Bżaława I.T.; Nastawienie – podstawa regulacji psychicznej; PWN; Warszawa 1970.

Csíkszentmihályi M.; Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia; przeł. M. Wajda-Kacmajor; Moderator; Taszów 2005.

Czapiński J.; Osobowość szczęśliwego człowieka; „Charaktery” 2004; nr 9; s. 25‒26.

Fromm E.; Mieć czy być?; przeł. J. Karłowski; Rebis; Poznań 2003.

Furmanek W.; Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów 2016.

Furmanek W.; Rozumienie wartości pracy a orientacje życiowe człowieka; „Pedagogika Pracy” 2004; nr 45; s. 59‒67.

Furmanek W.; Zarys humanistycznej teorii pracy; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2008.

Jan Paweł II; Laborem Exercens; w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II; Znak; Kraków 1997; s. 141‒213.

Jazukiewicz A.; Starkowska A.; Suchecka D.; Moralne korelaty nastawień wobec pracy studentów medycyny; w: Sprawności moralne a wartości; red. I. Jazukiewicz; E. Rojewska; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2017; s. 161‒185.

Jazukiewicz I.; Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy; „Studia Paedagogica Ignatiana” 2017; nr 2; s. 85‒101.

Jazukiewicz I.; Pedeutologiczna teoria cnoty; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2012.

Kozielecki J.; Koncepcje psychologiczne człowieka; Wydawnictwo Akademickie „Żak”; Warszawa 1995.

Legowicz J.; O Nauczycielu mistrzu samego siebie; w: Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne; red. A. Kotusiewicz; H. Kwiatkowska; W. Zaczyński; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; Warszawa 1993; s. 15‒25.

Łukasik J.M.; Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia; Oficyna Wydawnicza „Impuls”; Kraków 2013.

Noga H.; Aksjologiczno-społeczne przejawy postmodernizmu w treściach medialnych i multimedialnych jako wyzwanie dla edukacji; w: Problemy współczesnej pedagogiki – teoria i praktyka; red. H. Noga; P. Piotrowski; PWSZ; Nowy Sącz 2011; s. 8‒18.

Okoń W.; Słownik pedagogiczny; PWN; Warszawa 1975.

Popek S.L.; O istocie i mechanizmach pasji; w: O pasjach cudzych i własnych – profesorowie; red. M. Dudzikowa i M. Nowak; Wydawnictwo KUL; Lublin 2015; s. 15‒35.

Popper K.; W poszukiwaniu lepszego świata; przeł. A. Malinowski; Książka i Wiedza; Warszawa 1997.

Strus W.; Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne; Wydawnictwo Liberi Libri; Stare Kościeliska 2012.

Strus W.; Skala Uczuć Moralnych (SUM): konstrukcja i właściwości psychometryczne; „Studia Psychologica” 2010; nr 10; s. 273‒313.

Strus W.; Żylicz P.O.; Emocje samoświadomościowe – podstawowe rozróżnienia i narzędzia pomiaru; w: Metody badania emocji i motywacji; red. H. Gasiul; Difin; Warszawa 2018; s. 80-109.

Suchodolski B.; Skąd i dokąd idziemy; „Muza”; Warszawa 1999.

Tischner J.; Myślenie według wartości; Znak; Kraków 1993.

Walkiewicz J.; Pełna moc możliwości; Helion; Gliwice 2015.

Wilkins R.; Pozytywne myślenie... i co dalej; przeł. E. Jurewicz; Medium; Warszawa 1997.

Wojtyła K. [Jan Paweł II]; „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Notatki osobiste 1962‒2003; Znak; Kraków 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism