Diagnoza klimatu społecznego młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce

Magdalena Staniaszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.1.008

Abstrakt


Każda instytucja tworzy i charakteryzuje się swoistym klimatem, który może być sprzyjający, pozytywny, korzystny, a nawet motywujący lub też niesprzyjający, negatywny czy niewłaściwy. W artykule zaprezentowano problematykę związaną z klimatem społecznym młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) w Polsce. Celem badań było poznanie opinii wychowanków i wychowawców na temat klimatu społecznego młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz zdiagnozowanie typu klimatu społecznego tych ośrodków w aspekcie relacji interpersonalnych, rozwoju osobistego i systemu organizacyjnego instytucji. Wykorzystano jako narzędzie badawcze Skalę Klimatu Społecznego Rudolfa H. Moosa. Analiza wyników badań pozwoliła na sformułowanie podstawowego wniosku, że w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych dominuje niekorzystny dla procesu resocjalizacji nieletnich klimat społeczny. Kadra koncentruje się głównie na przestrzeganiu zewnętrznej dyscypliny i rygorów regulaminowych, w małym stopniu zwraca uwagę na kształtowanie poprawnych stosunków interpersonalnych z wychowankami, a zupełnie zaniedbuje te elementy klimatu, które sprzyjają wytwarzaniu się terapeutycznego środowiska społeczności instytucjonalnej.


Słowa kluczowe


klimat społeczny; nieletni; młodzieżowy ośrodek wychowawczy; wymiar Relacje interpersonalne; wymiar Rozwój osobisty; wymiar Orientacja praktyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrjan B., Klimat szkoły, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.

Bratnicki M., Wyciślak M., Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza, „Prakseologia” 1980, nr 4(76), s. 85–103.

Chomczyński P., Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1083.

Chomczyński P., Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1055.

Frąckowiak P., Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Garmond. Oficyna Wydawnicza, Poznań – Środa Wielkopolska 2006.

Gawęcka M., Transpozycja wychowania instytucjonalnego w świetle analizy porównawczej instytucji totalnej i symbolicznej, w: Opieka i wychowanie w instytucjach wparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo AHE, Łódź 2012.

Goffman E., Instytucje totalne, przeł. J. Łaszcz, GWP, Sopot 2011.

Hoy W.K., Hanuum J.W., Middle School Climate: An Empirical Assessment of Organizational Health and Student Achievement, „Educational Administration Quarterly” 1997, t. 33, nr 3, s. 290–301.

Konopczyński M., Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2013.

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Lewin K., Field theory in social science: Selected theoretical papers, Harper & Brothers, Washington 1951.

Moos R.H., Correctional Institutions Environment Scale: Sampler Set, Mind Garden Inc., Menlo Park (CA) 1974.

Moos R.H., Evaluating correctional and community settings, John Wiley & Sons, New York – London – Sydney – Toronto 1975.

Moos R.H., The Social Climate Scales: A User’s Guide, Mind Garden Inc., Menlo Park (CA) 1994.

Muskała M., System resocjalizacyjny Glen Mills School, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 1, s. 30–35.

Pufal-Struzik I., Atmosfera i klimat organizacji jako czynniki stymulujące lub hamujące efektywność twórczych zachowań pracowników, w: Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej, red. A. Bańka, R. Derbis, Gemini, Poznań 1993.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

Recommendation (2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice (2003), http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/PCCP%20documents%202013/Rec(2003)20_E.pdf.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1872).

Seligman M., Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2007.

Siemionow J., Efektywność oddziaływań instytucji resocjalizacyjnych a nowe trendy w resocjalizacji, w: Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, red. M. Konopczyński, W. Ambrozik, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.

Skuza A., Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego (pedagogiczna analiza czynników kreujących), (Praca doktorska, Kielce 2011).

Sobczak S., Klimat społeczny instytucji resocjalizujących, „Pedagogika Społeczna” 2007, nr 3, s. 133–152.

Tatarowicz J., Klimat społeczny szkoły – zdrowy czy chory?, w: Zanim w szkole będzie źle… Profilaktyka zagrożeń, red. K. Ostrowska, J. Tatarowicz, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism