Determinanty readaptacji społecznej w narracjach byłych skazanych z Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie

Krzysztof Biel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.1.007

Abstrakt


Artykuł ma na celu prezentację determinantów procesu readaptacji społecznej w narracjach byłych skazanych przebywających w Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie. Analizie poddane zostaną wypowiedzi siedmiu byłych skazanych dotyczące czynników sprzyjających i blokujących skuteczną readaptację. W narracjach byłych skazanych dominuje troska o społeczne funkcjonowanie ze szczególnym naciskiem na odbudowanie, jeśli to możliwe, więzi rodzinnych, podjęcie pracy i samodzielne utrzymanie się. Istotne staje się też pokonanie uzależnienia od środków odurzających. Mimo że badani doświadczają codziennych trudności, podejmują jednak wysiłek powrotu do społeczeństwa i ułożenia sobie życia na wolności. Sprzyja temu pobyt w domu przejściowym, który staje się dla nich szansą. We wnioskach autor prezentuje rekomendacje dla praktyki resocjalizacyjnej. Readaptacja asystowana daje o wiele większe szanse skutecznej readaptacji społecznej, niż pozostawienie byłego skazanego samemu sobie.


Słowa kluczowe


byli skazani; readaptacja społeczna; determinanty; dom przejściowy; narracje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrozik W., Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców, w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 184–196.

Ambrozik W., Proces readaptacji społecznej i jego istota, w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 182–183.

Biel K., Readaptacja społeczna kobiet. Raport z badań, w: Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014. s. 247–268.

Bottoms A., Desistance, Social Bond and Human Agency, w: Explanation of Crime: Context, Mechanisms and Development, red. P.O. Wikstrom, R. Sampson, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 243–290.

Bottoms A., Shapland J., Learning to Desist in Early Adulthood: The Sheffield Desistance Study, w: Global Perspective on Desistance: Reviewing What we Know and Looking to the Future, red. J. Shapland, S. Farral, A. Bottoms, Routledge, London – New York 2016, s. 99–125.

Farrall S., Calverley A., Understanding Desistance From Crime: Theoretical Directions in Resettlement and Rehabilitation, Open University Press, Berk­shire 2006.

Fidelus A., Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Laub J.H., Sampson R.J., Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Harvard University Press, Cambridge (MA) – London 2003.

Laurman-Jarząbek E., Mazur E., Zadania readaptacyjne wobec skazanych odbywających wieloletnią karę pozbawienia wolności, w: Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 159–193.

Link B.G., Phelan J.C., Conceptualizing Stigma, „Annual Review of Sociology”, 2001, nr 27, s. 363–385.

Machel H., Dewiacyjna tożsamość grupowa skazanych a ich readaptacja i reintegracja społeczna, w: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 41–52.

Marczak M., Uwięziona jednostka czy uwięziona rodzina? O funkcjonowaniu rodzin osób przebywających w warunkach izolacji więziennej, w: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 233–234.

Maruna S., Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives, APA, Washington (DC) 2001.

McIvor G., Murray C., Jamieson J., Desistance from Crime: Is it Different for Women and Girls?, w: After Crime and Punishment: Pathways to Offender Reintegration, red. S. Maruna, R. Immarigeon, Willan Publishing, Devon 2004, s. 181–197.

Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016.

Rubacha K., Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej, w: Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teo­retyczne i metodologiczne, red. M.H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, s. 139–143.

Sampson R.J., Laub J.H., Understanding Variability in Lives through Time: Contributions of Life-Course Criminology, „Studies on Crime and Crime Prevention” 1995, nr 4, s. 143–158.

Uggen C., Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism, „American Sociological Review” 2000, nr 4, s. 529–546.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism