Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie resocjalizacji

Maciej Muskała, Justyna Kusztal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.1.001

Abstrakt


Artykuł ma charakter prekonceptualizacyjny, stanowi bowiem przyczynek do planowanego projektu badawczego ugruntowanego w pedagogice resocjalizacyjnej. Wobec ostatnich zmian w systemie zapobiegania przestępczości, tak na etapie stanowienia, jak i wykonywania prawa, autorzy widzą potrzebę poddania analizie aktualnych tendencji i zmian w kontekście funkcji, ról i kompetencji kuratora sądowego, który jest podstawowym „narzędziem” wymiaru sprawiedliwości w obszarze zapobiegania przestępczości. Tradycyjne modele pracy, określane jako case work w rożnych jego odmianach, wydają się nie do końca adekwatne do realizacji tych zadań, które zostały podczas ostatnich nowelizacji ustawowych przypisane kuratorowi sądowemu. Ten zaś, jako „pedagogiczne ramię wymiaru sprawiedliwości”, kształcony w tradycyjnym modelu przygotowania zawodowego, staje przed nowymi wyzwaniami nie tylko organizacyjnymi, ale i tymi związanymi z pracą w wymiarze wychowawczym. Niniejszy artykuł stanowi zarys koncepcji badawczej nakierowanej na diagnozę adekwatności kompetencji i modeli pracy kuratora realizowanych w ramach nowych zadań wynikających ze zmian normatywnych w wymiarze sprawiedliwości i w systemie resocjalizacji. Artykuł zawiera obszerne uzasadnienia podjętego problemu badawczego oraz ramy koncepcji metodologicznej.


Słowa kluczowe


probacja; kurator sądowy; resocjalizacja; wymiar sprawiedliwości; skazany

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Austin J., Krisberg B., NCCD Research Review: Wider, Stronger, and Different Nets: the Dialectics of Criminal Justice Reform, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 1981, t. 18, nr 1, s. 165–196.

Bałandynowicz A., Probacja: wychowanie do wolności, Zakład Poligraficzny „Primum”, Grodzisk Mazowiecki 1996.

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Muskała M., Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Barczykowska A., Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Beaumont B., Caddick B., Hare-Duke H., Meeting Offenders’ Needs: A Summary Report on the Meeting Assessed Needs Evaluation, Report for the National Probation Service, Home Office, Nottingham 2001.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1999.

Dane Biura Dozoru Elektronicznego Służby Więziennej, http://www.sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego.

Dowden C., Andrews D.A., The Importance of Staff Practice in Delivering Effective Correctional Treatment: A Meta-Analytic Review of Core Correctional Practice, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology” 2004, t. 48, nr 2, s. 203–214.

Farral S., McNeill F., Desistance Research and Criminal Justice Social Work, w: Transnational Criminology Manual, t. 3, red. M. Herzog-Evans, Oisterwijk 2010, s. 203–220.

Heine M., Będkowska-Heine V., Kompetencje do pracy w zawodzie kuratora sądowego i ich nabywanie w procesie kształcenia akademickiego, w: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, red. A. Węgliński, A. Lewicka, Z. Bartkowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 25–37.

Jaroch W., Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15, s. 49–61.

Krajewski K., Czy w Europie istnieją dwie odrębne strefy „klimatu penalnego”?, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 2, red. W. Wróbel, P. Kardas, T. Sroka, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1413–1430.

Kusztal J., Prawne podstawy kurateli sądowej, w: Współczesna kuratela sądowa, red. B. Zinkiewicz, GWSP im. A. Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2006, s. 11–20.

Kusztal J., Siuda A., Probacja w sprawach nieletnich – doświadczenia szkockie, w: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. B. Urban, M. Konopczyński, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 429–436.

Mały Rocznik Statystyczny Polski. 2016, GUS, Warszawa 2016.

Melezini M., Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej Polsce w XX wieku, Temida 2, Białystok 2003.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Sprawozdanie MS-S40 na dzień 30.06.2014 r., https://isws.ms.gov.pl/Data/Files/_public/isws/jednoroczne/2014/spr_zbior_2014/ms-s40-r-2014.pdf.

Moczydłowski P., Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, (Zeszyty Naukowe „Ius et Lex”, z. 2), Fundacja „Ius et Lex”, Warszawa 2006.

Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016.

Niewiadomska-Krawczyk M., Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny – rozważania na tle art. 115 par. 13 pkt 3 kk, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, nr 93, s. 13–26.

Opora R., Sposoby pomiaru efektywności resocjalizacyjnej, w: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. B. Urban, M. Konopczyński, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 69–76.

Pelewicz R., Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 95, s. 125–144.

Poklewski-Koziełł K., rec.: David Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Chicago 2001, „Państwo i Prawo” 2002, nr 12, s. 85.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Rex S., Desistance from Offending: Experiences of Probation, „The Howard Journal of Criminal Justice” 1999, t. 38, nr 4, s. 366–383.

Rubacha K., Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej, w: Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badan nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, red. M. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Toruń 2017, s. 129–132.

Sajdak A. (oprac.), Podział strategii kształcenia oparty na pracach B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkinsa oraz D. Gołębniak, materiały do dyspozycji autora.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce. 3, Oficyna Naukowa – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2003.

Stańdo-Kawecka B, Ruch What works i „nowa resocjalizacja” – nowa perspektywa w polityce karnej?, w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 891–907.

Sztumski J., Czy możemy mówić o patologii społecznej, w: Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, red. T. Sołtysiak, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, s. 11–18.

Urban B., Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych, w: Resocjalizacja, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 17–30.

Węgliński A., Autoprezentacja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, t. 35, z. 2, s. 55–83.

Wójcik D., Probacja – rozwiązania prawne w niektórych krajach europejskich, „Archiwum Kryminologii” 1999–2000, t. 25, s. 29–79.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. K. Stasiak, Wolters Kulwer, Warszawa 2018.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zmianami.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 ze zmianami.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zmianami, tj. Dz.U. 2016 r. poz. 487.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 ze zmianami.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zmianami.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 ze zmianami.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 ze zmianami.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1366, uchylona Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 396.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 396.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism