Świadomość interkulturowa i kompetencje interkulturowe studentów w czeskim systemie edukacyjnym

Lucie Cviklová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.006

Abstrakt


Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że badania świadomości i wrażliwości interkulturowej nie powinny być ograniczane do perspektywy jednego pokolenia, ale winny również mieć wymiar międzypokoleniowy. Innymi słowy, interkulturowa świadomość, interkulturowa wrażliwość i interkulturowa kompetencja komunikacyjna są rozwijane w ciągu całego cyklu życia i kształtowane przez różne czynniki, włącznie z formalną i nieformalną socjalizacją oraz praktykami edukacyjnymi, mającymi wpływ na kapitał społeczny. Próba związana ze zgromadzonymi danymi została ustalona na podstawie pięciu kryteriów i umożliwiła prześledzenie świadomości kulturowej czeskich uczniów szkół średnich. Pozycje w kwestionariuszu zawierały następujące kategorie wypowiedzi: uczniowie mogą krytykować nauczycieli, prawo obowiązuje wszystkich (także osoby wpływowe i bogate), konflikty między nauczycielami a uczniami są naturalne, uzyskanie dyplomu jest ważne, by zrobić karierę i osiągnąć sukces. W zakończeniu dane, zebrane na podstawie badań empirycznych w kilku czeskich szkołach średnich, zostały porównane z opublikowanymi danymi, dotyczącymi aktywnej zawodowo populacji czeskiej. Ta perspektywa porównawcza mogłaby się stać podstawą strategii pedagogicznych, dotyczących interkulturowej komunikacji w szkołach średnich i na uniwersytetach.


Słowa kluczowe


świadomość kulturowa; czeskie gimnazja; świadomość międzykulturowa; wrażliwość międzykulturowa; międzypokoleniowe kompetencje komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aronhime R., Culture Matters: The Peace Corps Cross-Cultural Workbook, Peace

Corps, Washington 1997.

Barriball K., “Collecting Data Using a Semi-structured Interview: A Dis­cussion Paper,” Journal of Advanced Nursing 1994, vol. 19, no. 2, pp. 328–335.

Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings, ed. M.J. Bennett, Intercultural Press, Nicholas Brealey, Boston (MA) – London 1998.

Brunet-Thornton R., Bureš V., “Cross-Cultural Management: Establishing a Czech Benchmark,” Economics and Management 2012, vol. 15, no. 3, pp. 46–62.

Gannon M.J., Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys through 23 Nations, Sage, Thousand Oaks (CA) 2004.

Giddens A., Sociology, Polity Press, Cambridge 1997.

Hofstede G.J., Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, second edition, Sage, Thousand Oaks (CA) 2001.

Hofstede G.J., Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures, Intercultural Press, Nicholas Brealey, Yarmouth (ME) – London 2002.

Peterson B., Cultural Intelligence: A Guide to Working with People from Other Cultures, Intercultural Press, Nicholas Brealey, Yarmouth (ME) – London 2004.

Stevens P., Görgöz R., “Exploring the Importance of Institutional Contexts for the Development of Ethnic Stereotypes: A Comparison of Schools in Belgium and England,” Ethnic and Racial Studies 2010, vol. 33, no. 8, pp. 1350–1371.

Storti C., The Art of Crossing Cultures, Intercultural Press, Nicholas Brealey, Boston (MA) – London 1990.

Světlík J., Marketing pro světový trh, Grada, Praha 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism