Społeczne aspekty edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej w modelu węgierskim

Arianna Kitzinger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.004

Abstrakt


W naszym zglobalizowanym świecie pojawia się coraz więcej przykładów wielojęzycznych i wielokulturowych szkół, w których oferowany jest bardziej złożony kontekst społeczny niż w monokulturowej instytucji. Dlatego też współpraca różnych partnerów jest organiczną częścią edukacji i odgrywa ważną rolę w takich warunkach pedagogicznych. W artykule przedstawiono badania dotyczące wielojęzyczności i wielokulturowości w przedszkolu z udziałem dzieci z rodzin cudzoziemców pracujących w lokalnej bazie lotniczej. Wysoce interdyscyplinarne badania mają na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nauczyciele przedszkolni, dzieci, rodzice i specjaliści edukacyjni mogą tworzyć wspólne językowe, kulturowe i pedagogiczne podstawy w tej bardzo złożonej sytuacji? W artykule przedstawiono najpierw kontekst badania, następnie za pomocą stosowanych metod badawczych skupiono się na wyzwaniach związanych z sytuacją i współpracą zaangażowanych stron. Wyniki przeprowadzonych badań mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania pedagogiczne dotyczące języka, takie jak wzajemne relacje językowe, sposób manifestowania się różnych tożsamości kulturowych w warunkach instytucjonalnych, stosunek uczestników badania do edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej we wczesnym dzieciństwie oraz jak dialog może prowadzić do owocnej współpracy edukacyjnej.


Słowa kluczowe


wielojęzyczność; wielokulturowość; metody badawcze; dialog społeczny; dobre praktyki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A Companion to the Ancient Greek Language, ed. E.J. Bakker, Wiley Blackwell, Chichester 2010.

Bartha C., A kétnyelvűség alapkérdései [The basic questions of bilingualism], Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999.

Berry J.W., “Globalisation and Acculturation,” International Journal of Intercultural Relations 2008, vol. 32, pp. 328–336. DOI:10.1016/j.ijintrel.2008.04.001.

Brown J.D., Rodgers T.S., Doing Second Language Research, Oxford University Press, Oxford 2002.

Brown J.D., Using Surveys in Language Programs, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Council Resolution of 16 December 1997 on the Early Teaching of European Union Languages, Official Journal, C1 of 03.01.1998, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998Y0103%2801%29 (access: 19.09.2014).

Cummins J., The Influence of bilingualism on Cognitive Growth: A Synthesis of Research Findings and Explanatory Hypotheses “Working papers on Bilingualism”, April 1976, pp. 1–43.

Czachesz E., Multikulturális nevelés [Multicultural education], Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 1998.

Denzin N.K., The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, second edition, McGraw-Hill, New York 1978.

Dörnyei Z., Research Methods in Applied Linguistics, Oxford University Press, Oxford 2007.

Feischmidt M., “Multikulturalizmus: kultúra, identitás és politika új diskurzusa” [Multiculturalism: new discourse of culture, identity and politics], in: Multikulturalizmus [Multiculturalism], Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest 1997, pp. 7–28.

Freeman D., Doing Teacher Research: From Inquiry to Understanding, Heinle and Heinle, Boston (MA) 1998.

Guion L.A., Diehl D.C., McDonald D., Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville (FL) 2002, http://edis.ifas.ufl.edu/fy394 (access: 05.02.2014).

Janesick V.J., “The Dance of Qualitative Research Design: Metaphor, Methodology, and Meaning,” in: Handbook of Qualitative Research, eds. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Sage, Thousand Oaks (CA) 1994, pp. 209–219.

Johnstone R., Addressing ‘the Age Factor’: Some Implications For Languages Policy. Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: From Linguistic Diversity to Plurilingual Education, Strasbourg 2002, Council of Europe Reference Study, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/JohnstoneEN.pdf (access: 19.09.2014).

Kitzinger A., “Bevándorlás, többnyelvűség és identitás a XXI. századi Finnországban” [Immigration, multilingualism and identity in 20th-century Finland], in: Kéttannyelvűség, pedagógusképzés, kutatás, oktatás, [Bilingual education, training, research, education], eds. J. Kovács, É. Márkus, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2009, pp. 187–198.

Kitzinger A., “Children in our Multilingual-Multicultural Europe,” in: A gyermekkor narratívái [Narratives of childhood], eds. A. Tengerdi, L. Varga, Edutech, Sopron 2009, pp. 17–29.

Kovács J., A gyermek és az idegen nyelv [The child and the foreign language], Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2009.

Kovács J., Az óvodáskori nyelvtanulás, mint jelenség [The phenomenon of early childhood language development], 2009, http://www.pagony.hu/az-ovodaskori-nyelvtanulas-mint-jelenseg (access: 25.04.2013).

Kovács J., “Az alsó fokú angolnyelv-oktatás helyzete Magyarországon az európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén” [Teaching English at basic level in Hungary at the threshold of the enlargement of the European Union], Modern Nyelvoktatás 2002, vol. 8, no. 4, pp. 30–36.

Kovács J., “Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata” [Innovation in bilingualism: Study of bilingual Hungarian-English programme at elementary school], in: A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban: Jubileumi tanulmánykötet [The theory and practice of bilingual education in 2008: Jubilee edited volume], eds. Á. Vámos, J. Kovács, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2008, pp. 187–212.

Kovács J., “Kéttannyelvű tanító- és óvodapedagógus-képzés az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai kárán” [Bilingual teacher and kindergarten teacher training at the Teacher Training Faculty of ELTE], in: Kéttannyelvűség – pedagógusképzés, kutatás, oktatás [Bilingual education, training, research, education], eds. J. Kovács, É. Márkus, Publishing house ELTE TÓK, Budapest 2009.

Krashen S., Second Language Acquisition and Second Language Learning, Pergamon Press, Oxford 1981.

Lenneberg E., Biological Foundations of Language, Wiley, New York 1967.

Nádasi M., “A kikérdezés” [Interviewing], in: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe [Introduction into the methodology of pedagogical research], ed. I. Falus, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2004, pp. 171–211.

Navracsics J., “A kétnyelvűség pszicholingvisztikájáról – dióhéjban” [On the psycholinguistics of bilingualism – in nutshell], in: A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban [The theory and practice of bilingual education in 2008], eds. Á. Vámos, J. Kovács, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2008, pp. 43–60.

Navracsics J., A kétnyelvű mentális lexikon [The bilingual mental lexicon], Balassi Kiadó, Budapest 2007.

Navracsics J., Egyéni kétnyelvűség [Individual bilingualism], Szegedi Egyetem Kiadó, Szeged 2010.

Rédei M., Mozgásban a világ: A nemzetközi migráció földrajza [The world on the move: the geography of international migration], ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2007.

Seidman I., Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer [Interview as a qualitative research tool], Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002.

Strategic Airlift Capability, NSPA – NATO Support Agency, http://www.nspa.nato.int/en/organization/NAMP/sac.htm (access: 5.02.2013).

Torgyik J., Fejezetek a multikulturális nevelésből [Chapters from multicultural education], Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2005.

Varga A., “Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer” [Multiculturalism – inclusive educational system], in: Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez [An introduction into romology assistant training], ed. R.K. Forray, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism