Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w łotewskich instytucjach edukacyjnych w teorii i praktyce

Marite Rozenfelde

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.010

Abstrakt


Podczas konferencji na Salamance w 1994 roku poświęconej zapewnieniu specjalnej edukacji w krajach całego świata przyjęto nowe wytyczne – przejście do tworzenia instytucji edukacji włączającej. Został wystosowany apel dający sygnał rozpoczęcia włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami do szkół ogólnokształcących. Chodziło o powstrzymanie ich segregacji poprzez kierowanie do oddzielnych szkół specjalnych i traktowanie tego jako normę. Podkreślano tym samym, że jest to najbardziej skuteczne narzędzie do walki z postawą dyskryminującą, przyczyniające się do stworzenia sprzyjających warunków tworzenia społeczeństwa włączającego i umożliwiające dostęp do nauki dla wszystkich. Przeprowadzone i zaprezentowane badania wykazały, że Łotwa jest dopiero na początku drogi, jeśli chodzi o budowanie inkluzyjnych instytucji edukacyjnych. Szkoły w rzeczywistości dopiero zaczęły ten proces, a na Łotwie nie są w pełni uporządkowane podstawy legislacyjne, finansowe, szkolenia dla nauczycieli i dokształcanie metodyczne, tak aby zapewnić rzeczywisty i humanitarny proces integracji społecznej. System wsparcia na poziomie krajowym dopiero co raczkuje, a dalszy rozwój hamuje brak wsparcia finansowego. Opracowany i planowany do wdrożenia do 2022 roku program działania, jest nastawiony na stworzenie na Łotwie rzeczywistego i zrównoważonego systemu edukacji włączającej.


Słowa kluczowe


edukacja włączająca; inkluzja; wsparcie społeczne; zrównoważony rozwój; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Domniece I., Eglava I. et al., Vai skola visiem?, IAC, Rīga 2004.

Dreimane A., Bērnu ar smagiem attīstības traucējumiem integrēšana Dānijas vispārizglītojošo skolu sistēmā. Skolotāja kompetencei, Mācību apgāds NT, Rīga 1998.

Dreimane A., “Speciālā izglītība Latvijā”, Skolotājs 1999, no. 4.

Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekļaujošā izglītībā, Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra, Brussels 2011.

Skolotāju izglītība iekļaušanai Eiropas valstīs, Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra, Brussels 2011.

Hofzess T., Ceļā uz iekļaujošo izglītību: kā tas ietekmē skolotāja izglītību, Skolotājs 2008, no. 6.

Izglītības likums, 1998, Available at: http://likumi.lv/doc.php?id=50759.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, 2014, Available at: http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406.

Malofejevs N., Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija, RA izdevniecība, Rēzekne 2008.

Mitchell D., Education that fits: Review of international trends in the education of students with special educational needs, 2010, Available at: http://www.educationcounts.govt.nz/publications/special_education/education-that-fits-revi.ew-of-international-trends-in-the-education-of-students-with-special-educational-needs/chapter-eleven-inclusive-education.

Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam, Available at: http://likumi.lv/doc.php?id=139505.

Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam, Available at: http://likumi.lv/doc.php?id=253919.

Nīmante D., Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts. Sociālā pedagoģija. Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, Latvijas Universitāte, Rīga 2008.

Rouzs M., Skola visiem: kāpēc un kā?, in: Iekļaujošā skola iekļaujošā sabiedrībā, ed. A.Tūna, IAC, Rīga 2006.

UNESCO, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, UNESCO, Paris 1994.

UNESCO, Starptautiskā konference Rīgā: „Iekļaujoša izglītība: no politiska dialoga līdz saskaņotai rīcībai”, 2008, Available at: http://www.unesco.lv/lat/index/news/ all_news/news1200314905.html.

UNESCO, Starptautiskās izglītības konferences 48.sesijas secinājumi un rekomendācijas, 2008, Available at: http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/starpt_pieredze/geneva.pdf.

Vasiļevskis G., Izglītības atbalsta sistēma bērniem ar speciālām un īpašām vajadzībām, 2006, Available at: http://www.iac.edu.lv/assets/Uploads/Projekti/VienadasIespejasVisiem/PVOklasifikacijavasilevskis.ppt.

VISC, Eiropas Sociālā fonda projekts: „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”, 2013, Available at: http://visc.gov.lv/visc/projekti/projekti_old/esf_specizgl_old.shtml.

Vispārējās izglītības likums, Available at: http://likumi.lv/doc.php?id=20243.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism