Rozwój fizyczny młodzieży oraz jej związek z równowagą społeczną i emocjonalną

Svetlana Usca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.009

Abstrakt


Współczesne społeczeństwo potrzebuje wykształconych i kompetentnych ludzi, którzy są w stanie skorzystać z istniejącej wiedzy i są gotowi do dalszego rozwoju, obejmującego dążenie do doskonałości i pozytywnych zmian. W tym kontekście kwestia zapewnienia dobrego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami jest ciągle aktualna na Łotwie. Dlatego zasadne są pytania czy wszystkich tych uczniów obejmuje się kształceniem i w jaki sposób są oni włączani do systemu kształcenia powszechnego. Ważne jest pytanie, czy szkoła łotewska jest przygotowana do zapewnienia korzystnych warunków do nabycia wysokiej jakości kształcenia przez uczniów. Istotne jest także określenie jakie są wyzwania pedagogiczne i jak mogą być one realizowane we współczesnym społeczeństwie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami, tak aby ci mogli stać się niezależnymi i aktywnymi członkami społeczeństwa, będącymi w stanie podejmować samodzielne decyzje. Pracownicy Akademii Technologicznej w Rezekne są aktywnie zaangażowani w poszukiwanie rozwiązań, poprzez udział w różnych projektach krajowych i międzynarodowych. Jednym z najbardziej znaczących projektów w tej dziedzinie jest narodowy program nauki „Innowacyjne rozwiązania dla telerehabilitacji społecznej w szkołach na Łotwie w kontekście edukacji włączającej (INOSOCTEREHI)”. W ramach prezentowanego projektu bada się istnienie związku rozwoju fizycznego z emocjonalną i psychiczną równowagą u 12- i 13-letnich uczniów łotewskich szkół.


Słowa kluczowe


młodzież; zaburzenia równowagi; rozwój; uczeń ze specjalnymi potrzebami; telere­habilitacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Agrawal Y., Carey J.P, Della Santina C.C., Schubert M.C., Minor L.B., “Disorders of balance and vestibular function in US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2001–2004”, Archives of Internal Medicine 2009, vol. 69, no. 10, p. 938–944.

Bērni Latvijā (2014). Statistisko datu krājums, Available at: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_12_berni_latvija_2014_14_00_lv_en.pdf.

Deconinck F.J.A., Savelsbergh G.J.P., Clercq D., Lenoir M., “Balance problems during obstacle crossing in children with Developmental Coordination Disorder”, Gait & Posture 2010, vol. 32, no. 3, (July 2010), p. 327–331.

De Kegel A., Dhooge I., Peersman W., Rijckaert J., Baetens T., Cambier D. et al., “Construct validity of the assessment of balance in children who are developing typically and in children with hearing impairments”, Physical Therapy 2010, vol. 90, no. 12, p. 1783–1794.

Greve J.M., Cuğ M., Dülgeroğlu D., Brech G.C., Alonso A.C., “Relationship between Anthropometric Factors, Gender, and Balance under Unstable Conditions in Young Adults”, BioMed Research International, Available at: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/850424/.

Harvey W.J., Reid G., “Attention-Deficit/Hyperactivity disorder: APA Research Challenges”, Adapted Physical Activities Quarterly 2005, vol. 22, no. 1, p. 1–20.

Kejonen P., Body movements during postural stabilization. Measurements with a motion analysis system. (Academic Dissertation, 2002). Available at: http://herkules.oulu.fi/isbn9514267931/html/b1336.html.

Lee A.J.Y., Lin W.H., “The influence of gender and somatotype on single-leg upright standing postural stability in children”, Journal of Applied Biomechanics 2007, vol. 23, no. 3, p. 173–179.

Ļubkina V., Kaupuţs A., Ušča S., Riţakova L., Ciukmacis A., Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāţas tehnoloģija un ieviešanas metodika, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne 2013.

McGraw B., McClenaghan B.A., Williams H.G., Dickerson J., Ward D.S., “Gait and postural stability in obese and nonobese prepubertal boys”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2000, vol. 81, no. 4, p. 484–489.

Molikova R., Bezdickova M., Langova K. et al., “The relationship between morphological indicators of human body and posture”, Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký 2006, vol. 150, no. 2, p. 261–265.

Portfors-Yeomans C.V., Riach C.L., “Frequency characteristics of postural control of children with and without visual impairment”, Developmental Medicine & Child Neurology 2008, vol. 37, p. 456–463.

Šmite D., Fiziskā funkcionālā stāvokļa izmeklēšana fizioterapijā, 2013, Avail­able at: http://www.vmnvd.gov.lv.

Ušča S., Ļubkina V., “Līdzsvara problēmu identificēšanas pamatojums un iespējas skolā”, in: Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. 2014.gada zinātnisko rakstu krājums, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne 2014, p. 114–122.

Zijlstra A., Mancini M., Chiari L., Zijlstra W., “Biofeedback for training balance and mobility tasks in older populations: a systematic review”, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2010, Available at: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1743-0003-7-58.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism