Uczenie się przez całe życie. Historia i teraźniejszość koncepcji polityczno-oświatowej

Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.4.002

Abstrakt


Uczenie się, które zawsze było immanentną cechą ludzkiego życia, aktywnością w sposób naturalny wpisaną w ludzkie biografie, stanowi dziś fenomen intrygujący przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Przychodzą oni z pomocą polityce oświatowej. Celem artykułu jest przedstawienie genezy idei uczenia się przez całe życie, której początków można dopatrzeć się już w czasach starożytnych. Ewolucja tej idei jest wynikiem zmian społecznych, nowych wyzwań wobec człowieka, jego wiedzy i umiejętności. Współcześnie uczenie się jest postrzegane jako wymóg stojący przed każdą jednostką; jako warunek jej osobistego rozwoju i pomyślności w życiu zawodowym i społecznym. Równocześnie polityka i gospodarka pokładają w wiedzy i kwalifikacjach pracobiorców nadzieję na rozwój ekonomiczny i sprostanie konkurencyjności w globalnym świecie. Autorzy wskazują na konieczność wspierania procesów uczenia się jednostek i społeczeństw przez politykę, gospodarkę, instytucje edukacyjne i naukę. Za presją wywieraną na społeczeństwie winny iść działania wspierające człowieka w jego całożyciowym procesie uczenia się. Stąd potrzeba m.in. badań nad uczeniem się ludzi dorosłych, zaangażowania środków budżetowych w rozwój nowoczesnych instytucji edukacji dorosłych czy tworzenia bodźców do uczenia się przez całe życie.


Słowa kluczowe


uczenie się przez całe życie; koncepcje uczenia się; edukacja; edukacja dorosłych; system oświaty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aleksander T., Andragogika, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom – Kraków 2009.

Bund-Länder-Kommission, Bildungsgesamtplan, Stuttgart 1973.

Suchodolski B., “Wstęp do przekładu”, in: J. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, transl. E. Hartleb, PWN, Warszawa 1957.

Clement W., Edding F. (eds.), Recurrent education und berufliche Flexibilitätsforschung, Duncker & Humblot, Berlin 1979.

Dave R.H., Foundations of Lifelong Education, UNESCO Institute for Education and Pergamon Press, Oxford 1976.

Delors J. [et al.], Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, transl. W. Rabczuk, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa 1998.

Dohmen G., Das lebenslange Lernen. Leitlinien einer modernen Bildungspolitik, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung u. Technologie, Bonn 1996.

Faure E., Herrera E., Kaddoura A.R., Lopes H., Pietrowski A.W., Rahnema W., Ward F., Uczyć się, aby być, transl. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa 1975.

Grześkowiak A., “Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce”, Ekonometria = Econometrics 2013, vol. 40, no. 2, p. 22–35.

Klink C., Universitäre Bildung in der Öffnung für das Lebenslange Lernen, WAXMANN, Münster 2000.

Komisja Europejska, Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.

Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, Brussels, 23.10.2006, KOM(2006)614, final version, http://www.grundtvig.org.pl/sites/grundtvig.org.pl/files/ksztalcenie_doroslych_nigdy_nie_jest_za_pozno_na_nauke.pdf.

Komisja Wspólnot Europejskich, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, 2010, www.sdsiz.pl/.../memorandum_o_kształceniu_ustawicznym_2000r.doc>.

Kraus K., Lebenslanges Lernen – Karriere einer Leitidee, Bertelsmann, Bielefeld 2001.

Parsons S., Bynner J., Foudouli V., “Measuring basic skills for longitudinal study. The design and development of instruments for use with cohort members in the age 34 follow up in the 1970 British Cohort Study (BCS70)”, in: Report of the National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy, University of London, London 2005.

Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Impuls, Kraków 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism