Małżeństwo dwunarodowościowe a kryzys systemu wartości

Ewa Sowa-Behtane

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.1.009

Abstrakt


W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych wśród kobiet, które zdecydowały się na wejście w związek małżeński z partnerem o odmiennej od swojej narodowości. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy tworzenie związku z osobą o odmiennym kulturowo systemie wartości, którego oddziaływaniom intencjonalnym bądź nieintencjonalnym zostaje się poddanym, może wpływać na kryzys w wartościowaniu? Stopień odmienności kulturowej determinuje ilość problemów występujących między partnerami. Różnice narodowościowe, religijne, językowe i kulturowe mogą wpływać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na partnerstwo lub małżeństwo. Rezultat uwarunkowany jest m.in. stopniem założenia podobieństwa partnera, stopniem bariery językowej, akceptacją odmiennej kultury i religii partnera oraz jego odrębnych poglądów. Różnice kulturowe są nierozerwalnie połączone z odmiennością wartości, a do czynników prowadzących do problemów w związkach mieszanych kulturowo zaliczyć należy odmienny system wartości.  W zakresie każdego z procesów składających się na wartościowanie – z których głównymi są ocenianie, wybieranie i realizowanie wartości – mogą występować specyficzne trudności lub zaburzenia. Badane kobiety w większości posiadały problemy i konflikty związane z poczuciem zagubienia wartości (60,00% badanych) oraz trudnościami w uporządkowaniu systemu wartości w hierarchię (38,67%), które są poważnymi problemami osobistymi. Zatem z przeprowadzonych badań można wysunąć wniosek, iż osoby tworzące związki międzykulturowe, w których spotykają się z odmiennym systemem wartości swojego partnera, doświadczają z tego powodu kryzysu w wartościowaniu.


Słowa kluczowe


małżeństwo binacjonalne; wartość; wartościowanie; kryzys w wartościowaniu; system wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Kariera. Cztery szkice socjologiczne, Iskry, Warszawa 1960.

Bielicki E., Wybrane problemy patologii przystosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1983.

Bielska E., Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Kamiński S., Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości?, w: O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986.

Kępiński A., Psychopatie, PZWL, Warszawa 1977.

Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2006.

Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.

Milsum J.H., Podstawa hierarchiczna dla systemów ogólnych żywych, w: Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe, red. G.J. Klir, przeł. C. Berman, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.

Misztal M., Elementy systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego, PWN, Warszawa 1990.

Neumann J.W., Polityczne i społeczne uwarunkowania wyobrażeń o systemie wartości, w: Przemiany wartości a system polityczny. Z problemów kultury politycznej w Republice Federalnej Niemiec, red. F. Ryszka, G. Meyer, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1990.

Oleś P.K., Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu: Podręcznik, Laboratorium Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.

Ostrowska K., Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1998.

Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości, cz. 1: Ćwiczenia z uczniami, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

Romano D., Intercultural Marriage. Promises and Pitfalls, Nicolas Brealey Publishing, Boston – London 2008.

Szymański M.J., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism