Młodzież zagrożona wykluczeniem w wolontariacie hospicyjnym

Piotr Krakowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2014.009

Abstrakt


Opieka paliatywno-hospicyjna jest związana z ostatnim etapem życia ludzkiego i bywa proponowana w postaci opieki domowej lub stacjonarnej wtedy, gdy chory cierpi na zaawansowaną, nieuleczalna chorobę przewlekłą, głównie nowotworową. Ciężka choroba, umieranie, śmierć oraz przeżywanie straty i żałoby są elementami wpisanymi w misję opieki paliatywno-hospicyjnej i związanego z nią w Polsce i na świecie wolontariatu. Ochotnicze zaangażowanie wiąże się głównie z pomocą osób o właściwych postawach moralnych, w tym młodzieży z „dobrych szkół” czy środowisk o ukształtowanej duchowości i dobrych wzorcach z życia rodzinnego i społecznego. Czy jest możliwe, by tego rodzaju sytuacje graniczne o dużym ładunku emocjonalnym mogły być pozytywnymi i rozwojowymi doświadczeniami dla kształtującej się struktury psychofizycznej młodego człowieka zagrożonego wykluczeniem? Czy można przygotować nauczycieli i wychowawców, by poprzez tematy związane z końcem ludzkiego życia mogli wpływać na emocjonalny rozwój swoich podopiecznych, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Prezentując podstawowe informacje o opiece paliatywno-hospicyjnej i wolontariacie hospicyjnym, ukazane zostały w tym artykule przykłady udanej współpracy hospicjum i szkoły w psychopedagogicznym oddziaływaniu na młodzież z grupy zagrożonej wykluczeniem. Odniesienia do propozycji wydawniczych Biblioteki Fundacji Hospicyjnej, będących pomocą dla wychowawców, katechetów i innych osób pracujących z tak zwaną trudną młodzieżą kończą ten artykuł oparty na praktycznym działaniu i społecznej edukacji na temat końca ludzkiego życia i wolontariatu.


Słowa kluczowe


wykluczenie; młodzież; wolontariat; hospicjum; niedostosowanie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bohdan Z., Wolontariat hospicyjny wśród dzieci i młodzieży – szczególne wyzwanie i zobowiązanie, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Clark D., N. Small, M. Wright, M. Winslow, N. Huges, A Bit of Heaven for the Few? An Oral History of the Modern Hospice Movement in the United Kingdom, Observatory Publications, Lancaster 2005.

Czerwiński A., Gdzie po pomoc?, w: Informator dla ludzi przewlekle chorych, umierających i ich rodzin. „Gazeta Wyborcza” 30.10.2008.

Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, red. M. Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Drążkiewicz J., W stronę człowieka umierającego. O ruchu hospicjów w Polsce, Uniwersytet Warszawski – Instytut Socjologii, Warszawa 1989.

Dzieje Pallotyńskiego Hospicjum w Gdańsku. Trzydzieści lat w służbie umierającym. 1983–2013, red. P. Krakowiak, A. Janowicz, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2013.

De Walden-Gałuszko K., Wprowadzenie, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Gindrich P., Psychospołeczne komponenty niedostosowania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Grzybowski P.P., Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli, w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Fundacja Hospicyjna – „Via Medica”, Gdańsk

Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Fundacja Hospicyjna – „Via Medica”, Gdańsk 2009.

Kabasiński K., Krakowiak P., Wolontariat dzieci i młodzieży, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Kaczkowski J., Wolontariat osób niedostosowanych społecznie, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Kozik M., Wypowiedź na temat korzyści współpracy hospicjów i szkół, w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Fundacja Hospicyjna – „Via Medica”, Gdańsk 2009.

Krakowiak P., Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej. Badania w działaniu 2002–2010, Studio Mediana, Gdańsk 2012.

Krakowiak P., Wolonariat w opiece u kresu życia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012.

Krakowiak P., Strata, osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i osób po stracie, „Via Medica”, Gdańsk 2007.

Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hospicyjnego w Polsce, red. Krakowiak P., Stolarczyk A., Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2007.

Kwiatkowski P., Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych teorii, w: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, red. M. Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Lubię pomagać! Program rozwoju wolontariatu hospicyjnego 2007–2010, red A. Janowicz, P. Krakowiak, O. Woźniak, Fundacja Hospicyjna Hospicjum to też Życie, Gdańsk 2010.

Modlińska A., Wolontariat medyczny, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Paczkowska A., P. Krakowiak, B. Stachowska, Problemy i konflikty, ich rozwiązywanie i zakończenie współpracy w wolontariacie, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Podręcznik wolontariusza hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, „Via Medica”, Gdańsk 2008.

Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, A. Paczkowska, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010.

Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów, red. J. Binnebesel, Z. Bohdan, P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Paczkowska, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2011.

Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów, red. P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Modlińska, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010.

Tuchacz A., Na czym polega praca nauczyciela hospicyjnego centrum wolontariatu i koordynatora wolontariatu, w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Fundacja Hospicyjna – „Via Medica”, Gdańsk 2009.

Volunteers in Hospice and Palliative Care. A Handbook for Volunteer Service Managers, red. D. Doyle, Oxford University Press, London 2002.

Wygnański J., Czy zaczyna się kryzys wolontariatu? „Wiadomości Hospicyjne” 2009, nr 3.

Rada Europy, Wytyczne (Rekomendacje) Rec (2003) 24 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące organizacji opieki paliatywnej, przeł. W. Leppert, A.

Orońska, A. Szczerbak, S. Woźniak, red. polskiej wersji dokumentu J. Łuczak, ECEPT, Media Rodzina,

Poznań 2004.

www.hospicja.pl

www.polanadziei.pl

www.wolontariat.hospicja.pl

www.wolontariat.org.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism