Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie

Władysław Kubik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2014.001

Abstrakt


Autor pokazuje zwięźle przebieg wysiłków i osiągnięć 25 lat pracy jezuitów w zakresie kształcenia i formacji młodego mokolenia Polaków. Prezentowany okres jest  niewątpliwie czasem starań i osiągnięć, które m.in. przejawiły się w zmianie nazwy uczelni z Wydziału Filozoficznego na Wyższą Szkołę Filozoficzno Pedagogiczną a następnie na Akademię Ignatianum w Krakowie. Zmiany nazewnictwa są wyrazem trudnych, ale dobrych w skutkach osiągnięć naukowo-dydaktycznych. Ponadto przybliża imiona i nazwiska władz uczelni w ich chronologicznym następstwie. Nie zapomina także o osobach, które nie pełniły funkcji kierowniczych, ale ich działalność i oddanie na stałe wpisały się w historię prezentowanej szkoły wyższej. Autor obrazuje zmiany jakie nastąpiły w zakresie oferty dydaktycznej wszechnicy, a także przedmiotów, które kiedyś były obowiązujące dla studentów szkoły. Patrząc na rozwój uczelni z perspektywy czasu, który upłynął od jej powstania, autor jest pełen szacunku dla władz ją tworzących a także przepełniony optymizmem co do jej przyszłości. Skromne początki sięgające roku akademickiego 1989/1990 przyniosły nieprzewidywane pozytywne skutki. Dostrzegając zainteresowanie młodzieży ofertą dydaktyczną Akademii Ignatianum w Krakowie, a także mając na uwadze rzetelną pracę kadry dydaktycznej, można się spodziewać, że wszystko to przyniesie dalsze dobre efekty naukowe i dydaktyczne.
Słowa kluczowe


Akademia Ignatianum; szkoła wyższa; pedagogika; filozofia; jezuici

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Acta Romana Societatis Iesu” 1932, t. 7. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, w: Podstawy edukacji ignacjańskiej, przeł. B. Steczek, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 1989.

Congregatio de Institutione Catholica, Prot. N. 400/99.

Darowski R., Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy, Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

Kubik W., Jezuicka Wyższa Szkoła „Ignatianum” w Krakowie, w: Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Minister Edukacji Narodowej, Mirosław Handke, decyzja z dnia 18.01.2000 r.: DNS-1-0145/ AM/WSF-P/2000, Warszawa.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu

uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie, „Monitor Polski” 1989, t. 1, nr 22, poz. 174 (15.07.1989).

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Dz.U. 1999, nr 63, poz. 727.

Statut Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Kraków 2001.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 1990, nr 65, poz. 385.

Węgrzynowicz-Plichta M., Rozmowa z rektorem prof. dr hab. Władysławem Kubikiem SJ, „Royal City Cracow” 2004, nr 8, (styczeń–luty).

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, w: Małopolska 2004, Rok wstąpienia do Unii Europejskiej, Korporacja Wydawnicza, Bydgoszcz 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism