W kręgu badań nad dzieckiem i dzieciństwem Stefania Walasek, Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, ss. 156.

Agnieszka Wałęga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11368

Abstrakt


Stefania Walasek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, od kilku lat interesuje się problematyką opieki nad dziećmi w kontekście historycznym. Świadczą o tym nie tylko jej publikacje naukowe, ale także fakt, że jest redaktor naczelną czasopisma pt. „Wychowanie w Rodzinie” oraz organizuje cykliczne konferencje naukowe na taki właśnie temat. Można zatem stwierdzić, że recenzowana publikacja stanowi swoiste podsumowanie badań Autorki w tym obszarze.Tytuł pracy wskazuje, że jej zakres chronologiczny obejmuje przełom XIX i XX wieku, jednak we Wstępie Autorka nieco go poszerza, pisząc: „Przyjęty w tytule zakres czasowy opracowania wyznaczają jako datę początkową uruchomienie w roku 1838 w Warszawie sal ochrony, a jako datę końcową – wybuch I wojny światowej”. Deklaruje też, że analizie poddała „liczne artykuły prasowe pochodzące z II połowy XIX i początków XX w.”.

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Walasek S., Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Wilnie (1900–1940), w: Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Walasek S., Wakacyjna opieka nad dziećmi ukraińskimi w województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, w: Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX–XX wieku, red. A. Haratyk, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011.

Walasek S., Rodzina i jej obowiązki wobec najmłodszych na łamach prasy przełomu XIX i XX wieku, w: Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.

Walasek S., Nauczycielki i działaczki oświatowe w służbie dziecka na przełomie XIX i XX wieku, w: Czas na wychowanie: złożona realność wychowania, red. B. Piątkowska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013.

Walasek S., Ukraińskie przedszkola i ogródki dziecięce w świetle polskich przepisów szkolnych i ich działalność w Lwowskim Okręgu Szkolnym w latach II RP, w: Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku, t. 3: Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej, red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014.

Walasek S., Przedszkola żydowskie na terenie lwowskiego i wileńskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2014, nr 2(4).

Walasek S., Ochronki i przedszkola w Wileńskim Okręgu Szkolnym w latach II RP, w: Wzrastać w cieniu historii: dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918–1989), red. E. Gorloff, (Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, t. 7), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism