Rejestr akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Beata Wieczerzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.017

Abstrakt


Polski ustawodawca kontynuuje proces dematerializacji papierów wartościowych, w tym akcji. W kolejnym już etapie tego procesu następuje ujednolicenie systemu przez dematerializację akcji niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Gruntowna zmiana przepisów Kodeksu spółek handlowych daje podstawy normatywne dematerializacji akcji tych spółek, tworząc autonomiczny jej reżim. Fundamentalne znaczenie mają tu trzy uregulowania – „akcje nie mają formy dokumentu”, „podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy” oraz „rejestr może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych”. Adekwatnie do tak postawionych rudymentów w pracy dokonano analizy nowych uregulowań pod kątem charakteru „akcji rejestrowej”, budowy rejestru, w tym możliwości umiejscowienia rejestru na blockchainie, trybu rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, uprawnień i obowiązków podmiotu prowadzącego rejestr oraz skutków wpisu.


Słowa kluczowe


dematerializacja akcji; niepubliczna spółka akcyjna; rejestr akcjonariuszy; blockchain

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chłopecki A., Dematerializacja i obrót papierami wartościowymi (instrumentami finansowymi), w: System prawa prywatnego. Tom 19. Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2006.

Czerniawski R., Dematerializacja papierów wartościowych. Geneza, w: Ewolucja polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., red. J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016.

Frąckowiak J., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001.

Gałka P., Ciach Sz., Blockchain a prawo: mapa drogowa najważniejszych zagadnień, „Krytyka Prawa” 2019, t. 11, nr 2.

Jastrzębski J., Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, 2009, LEX.

Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2018.

Kondracka A., Charakter prawny dokumentu akcyjnego, „Prawo Spółek” 1999, nr 7–8.

Lichosik A., Forma zdematerializowanego papieru wartościowego, w: Ewolucja polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., red. J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016.

Litwińska M., Warunki uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariusza posiadającego akcje imienne. Glosa do wyroku SN z dnia 17 października 2000 r., III CKN 864/98, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 3.

Michalski M., Reżim legitymacyjny w spółce akcyjnej, https://gessel.pl/publikacje/rezim-legitymacyjny-w-spolce-akcyjnej-2/ (dostęp: 15.11.2018 r.).

Michalski M., Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004.

Michalski M., Spółka akcyjna, Warszawa 2014, LEX.

Mougayar W., Blockchain w biznesie. Możliwości i zastosowanie łańcucha bloków, przeł. L. Sielicki, Gliwice 2019.

Ochmann P., Czy każdy bilet zawsze musi być znakiem legitymacyjnym, czyli rozważania o zasadzie „numerus clausus” papierów wartościowych w polskim porządku prawnym, „Zeszyty Prawnicze” 2016, t. 16, nr 1.

Piech K. (red.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, 2016, www.gov.pl, (dostęp 5.12.2018 r.).

Polanowski A., Prosta spółka akcyjna: ewidencja akcji w rozproszonej bazie danych, https://newtech.law/pl/prosta-spolka-akcyjna-ewidencjaakcji-w-rozproszonej-bazie-danych/, (dostęp 15.12.2018 r.).

Popiołek W., Akcja – prawo podmiotowe, Warszawa 2010.

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013.

Romanowski R., Dematerializacja a klasyczna teoria papieru wartościowego, w: System prawa prywatnego. Tom 18. Prawo papierów wartościowych, red. A Szumański, Warszawa 2016.

Szostek D., Blockchain a prawo, Warszawa 2018.

Zacharzewski K., Regulacja dematerializacji w nowym Kodeksie cywilnym, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, nr 1.

Zacharzewski K., Dematerializacja akcji prywatnej (niepublicznej) spółki akcyjnej de lege ferenda, „Studia Iuridica Toruniensia” 2018, t. XXIII.

Zoll F., Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, Warszawa 2004.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism