Charakter prawny regulaminów przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym

Marian Masternak, Marta Maria Masternak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.012

Abstrakt


Regulaminy przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym są aktami regulującymi prawa i obowiązki podmiotów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz osób korzystających z tych usług. Z uwagi na to, że ustanawiają je jednostronnie organizatorzy zbiorowego transportu publicznego oraz podmioty świadczące usługi transportowe w ramach wykonywanych przez nie zadań publicznych, pojawia się pytanie, czy regulaminy te należy traktować jako czynności ze sfery prawa prywatnego, czy z zakresu administracji publicznej. W doktrynie i orzecznictwie panuje przekonanie, że regulaminy, o których mowa, mają charakter wzorca umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Stanowisko to, jakkolwiek poparte ważkimi argumentami, nie do końca uwzględnia specyfikę zbiorowego transportu publicznego, który jest działalnością o charakterze publicznym realizowaną przez podmioty administracji publicznej oraz osoby prywatne, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych. Dlatego zasadne wydaje się podjęcie dyskusji nad potrzebą stosowania do regulaminów przewozów w zbiorowym transporcie publicznym konstrukcji prawnych opartych nie tylko na prawie cywilnym, lecz również na prawie administracyjnym.


Słowa kluczowe


regulacja prawna publicznego transportu zbiorowego; regulamin przewozu osób; wzorzec umowny; działalność o charakterze publicznym; prawne formy działania administracji publicznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, LEX/el 2019.

Bednarek M., Prawo zobowiązań – część ogólna. System prawa prywatnego, t. 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2012.

Bednarek M., w: System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006.

Bigo T., Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne, oprac. Przez W. Kawkę na podstawie wykładów T. Bigo, Wrocław 1948.

Boć J., Administracja publiczna, Poznań 2004.

Bogusz M., Przepisy administracyjne jako forma działania administracji, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Gospodarek J., Zawarcie umowy przewozu osób, Warszawa 1979.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.

Jaworski A., Prawo przewozowe. Komentarz, LEX/el 2012.

Kulesza M., Źródła prawa i przepisy administracyjne w świetle konstytucji, „Państwo i Prawo” 1989, nr 2.

Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Zakamycze 2006.

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000.

Mała encyklopedia prawa, red. Z. Rybicki, Warszawa 1980.

Masternak M., Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji, Toruń 2018.

Masternak M., Masternak M. M., Charakter prawny działalności wykonywanej w dziedzinie transportu publicznego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2017, t. XXI.

Mikłaszewicz B., Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIa. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005.

Rzetecka-Gil A., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, t. I, Warszawa LEX/el 2011.

Stec M., Nowa regulacja wzorców umownych a umowy transportowe, w: Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003.

Stec M., w: System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004.

Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008, Legalis/el.

Trzaskowski R., w: Kodeks cywilny. Komentarz. T. III. Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2018.

E. Wójtowicz, Zawieranie umów między przedsiębiorcami, Warszawa 2010.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.

Żuławska Cz., aktualizacja Trzaskowski R., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.

Żuławska Cz., w: Bieniek G. i in., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga

trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2011.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism