Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej – ex consequenti z wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego (SN) w związku z art. 491 § 1 k.c.

Piotr Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.011

Abstrakt


W obowiązującym stanie prawnym Sąd Najwyższy konsekwentnie reprezentuje pogląd, że samo odstąpienie od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. nie przenosi własności nieruchomości (a także użytkowania wieczystego) z powrotem na zbywcę. Pogląd Sądu Najwyższego pomija okoliczność, że naganne postępowanie nabywcy użytkowania wieczystego lub prawa własności jest lepiej chronione od prawa rzeczowego. Autor wyraża pogląd, że na gruncie teoretycznym możliwe jest odejście od modelu sylogistycznego rozstrzygania sporu. Zamiast tego warto podjąć próbę poszukiwania rozwiązania sporów opartego na modelu niesylogistycznym z użyciem metody ważenia wartości zaproponowanej przez Roberta Alexy’ego pod nazwą warunkowa zasada pierwszeństwa.


Słowa kluczowe


ustawowe prawo odstąpienia; umowa wzajemna; ważenie wartości; model niesylogistyczny rozwiązywania sporów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.

Breyer S., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975.

Brzozowski A., System prawa prywatnego, t. 7, Warszawa 2001.

Dworkin R., Hard cases, „Harvard Law Review” 1975, t. 88, nr 6.

Gutowski M., Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 450–1088, t. II, Legalis 2016.

Menkes J., Implementacja Konwencji Prawa Morza Narodów Zjednoczonych (UNCLOS) źródłem destrukcji jej aksjologicznej spójności. Ubi ius, ibi remedium. księga dedukowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016.

Panfil K., Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązań, Warszawa 2018.

Szlęzak A., Umowne prawo odstąpienia od umów o podwójnym skutku przenoszących własność nieruchomości, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 6.

Szpunar A., Kilka uwag o odwołaniu darowizny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1986, nr 3.

Szpunar A., Odstąpienie od umowy o przeniesienie własności nieruchomości, „Rejent” 1995, nr 6.

Warciński M., Umowne prawo odstąpienia, Warszawa 2010.

Zagrobelny K., Komentarz do art. 491 kc, w: E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz kc, Warszawa 2013.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.

Ziemski K., Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2(78).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism