Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika

Daniel Dąbrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.005

Abstrakt


W artykule przedstawiono zasady odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych polegających na przewozie przesyłek. Analiza regulacji ustawy Prawo pocztowe została dokonana na tle przepisów Prawa przewozowego, które jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym przewozów rzeczy w obrocie krajowym. Autor wskazuje na podobieństwa oraz rozbieżności między tymi regulacjami. W konkluzji autor stwierdza, że należy dążyć do ujednolicenia regulacji dotyczącej odpowiedzialności przewoźnika i operatora pocztowego za szkody w przewożonych przesyłkach.

Słowa kluczowe


odpowiedzialność operatora pocztowego; przewóz przesyłek; odpowiedzialność przewoźnika; usługi pocztowe; umowa przewozu; umowa o świadczenie usług pocztowyc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2014.

Chołodecki M., Piszcz A., Skoczny T. (red.), Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Dąbrowski D., Garnowski K., Limitation of the liability of the employee and other persons for whom the carrier is responsible in the light of international transport conventions, w: MEDEA 2018 Gene/MEME/ /TECHNE: joint interdisciplinary conferences, red. A. Guskos, J. R ybicki, I. Gawłowicz, N. Guskos, Gdańsk 2019.

Dąbrowski D., Luki prawne w wybranych konwencjach dotyczących umów przewozu i ich uzupełnianie, w: Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018.

Dąbrowski D., Postal service, transport service, courier service – a few remarks in the context of the Postal Law Act 2012, „European Journal of Service Management” 2018, No. 4.

Gaj M., Laprus-Bałuka T., Zaborowska A., Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Gospodarek J., Komentarz do ustawy o łączności i ordynacji pocztowej, Warszawa 1994.

Gospodarek J., Prawo pocztowe i telekomunikacyjne, Zielona Góra 1996.

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, Warszawa 2019.

Olejniczak A. (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2018.

Stec M., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice, Kraków 1993. Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005.

Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013.

Załucki M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism