Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2019 r., I NSW 136/19

Anna Frydrych-Depka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.027

Abstrakt


W tekście przedstawione zostały krytyczne uwagi do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Senatu RP w okręgu nr 59. Jest to pierwsze orzeczenie odnoszące się do prawidłowości wyboru senatora w tym okręgu. Wnoszący protest podnosili, że Okręgowa Komisja Wyborcza błędnie zastosowała przepis k.w. odnoszący się do zgłoszenia nowego kandydata na senatora w miejsce skreślonego wskutek śmierci (art. 265a k.w w zw. z art. 222 § 1–2) w związku art. 9 § 2 k.w., stanowiącym, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.


Słowa kluczowe


protest wyborczy; wybór senatora; zgłoszenie kandydata; skreślenie kandydata; okręgowa komisja wyborcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.

Buczkowski Ł., Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym, Przemyśl–Rzeszów 2010.

Czaplicki K.W. i in, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.

Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.

Kuca G., Czas próby dla Państwowej Komisji Wyborczej, https://konstytucyjny. pl/grzegorz-kuca-czas-proby-dla-panstwowej-komisji-wyborczej/ (dostęp: 30.11.2019 r.).

Ławniczak A., Zasada wolnych wyborów, w: Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.

Rakowska-Trela A., M. Komorowski nie mógł już zostać zgłoszony w miejsce zmarłego K. Morawieckiego, https://konstytucyjny.pl/anna-rakowska- trela-m-komorowski-nie-mogl-juz-zostac-zgloszony-za-w-miejscezmarlego- k-morawieckiego/ (dostęp: 30.11.2019 r.).

Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.

Strzałkowski T., w: Kodeks wyborczy. Komentarz tom 1. Komentarz do artykułów 1–151, red. A. Biłgorajski, Katowice 2017.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism