Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r., IV SA/Po 1185/18

Michał Błachut

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.025

Abstrakt


WSA w Poznaniu zasadnie przyjął, że sprzeczność uchwały z prawem oznacza również sprzeczność z zasadami techniki prawodawczej, które dotyczą sporządzenia uzasadnienia do projektu aktu prawa miejscowego, a ocena skutku naruszenia zasad techniki prawodawczej powinna nastąpić odrębnie w każdym przypadku. Sąd błędnie jednak przyjął, że z obowiązku sporządzenia uzasadnienia do projektu aktu prawa miejscowego można wywieść obowiązek przedstawienia przez organ stanowiący merytorycznych podstaw rozstrzygnięcia. Sąd nie wykazał jednak istnienia dostatecznej podstawy prawnej uzasadniającej twierdzenie, że nieujawnienie merytorycznych podstaw podjęcia uchwały stanowi istotne naruszenie prawa.


Słowa kluczowe


zasady techniki prawodawczej; uzasadnienie projektu aktu normatywnego; akty prawa miejscowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat T., Legislacja. Analiza procesu, Kraków 2016.

Błachut M., Kaczor J., Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2012, vol. 1, nr 2.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Szewczyk M., Akty prawa miejscowego a generalne akty administracyjne, w: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu

terytorialnego, red. H. I zdebski, E. Mreńca, B. Zientarski, Warszawa 2018.

Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010.

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami, red. D. Szafrański, Warszawa 2016.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism