Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18

Mirosław Bączyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.015

Abstrakt


W glosie autor analizuje charakter prawny roszczenia gwaranta wobec zlecającego po wykonaniu obowiązku gwarancyjnego. Roszczenie to może wynikać ex lege (art. 742 k.c.) lub z postanowień umowy zlecenia. Autor podziela stanowisko sądu, że roszczenia takie mogą być w zasadzie podważone jedynie zarzutami wynikającymi ze stosunku zlecenia łączącego zlecającego z beneficjentem gwarancji (stosunku podstawowego).


Słowa kluczowe


umowa gwarancji „na pierwsze żądanie”; gwarancja właściwego wykonania umowy; zlecenie udzielenia gwarancji; roszczenie gwaranta o zwrot wypłaconej sumy gwarancji; zabezpieczenie tego roszczenia wekslem in blanco, zarzuty nienależytego wykonania zobowiązan

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejuk B., Herapolitańska I., Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy stanby, Warszawa 2000.

Drapała P., Komentarz do art. 742 Kodeksu cywilnego (15.03.2013), Lex (wyd. el.).

Gudowski J., Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, T. II: Zobowiązania, cz. 2, Warszawa 2019.

Kaliński M., w: Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2014.

Maciąg M., Sytuacja prawna gwaranta po spełnieniu zobowiązania gwarancyjnego, Lex (wyd.el.).

Tracz G., Umowa gwarancji, Warszawa 1998.

Trybka W., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism