O powstaniu ex lege służebności gruntowej o treści służebności przesyłu – uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Krzysztof Żebryk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.014

Abstrakt


Inicjując postępowania sądowe dotyczące skutków prawnych posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomościach, strony często nie uwzględniają uwarunkowań historyczno-prawnych, w jakich doszło do umieszczenia urządzeń przesyłowych na nieruchomościach, a tym samym narażają się na ryzyko oddalenia powództwa albo wniosku w związku z ustaleniem prawnego charakteru korzystania z nieruchomości. Przeszkodą dla uwzględnienia wskazanych roszczeń może być m.in. ustalenie, że przedsiębiorca przesyłowy nabył z mocy prawa trwały i skuteczny erga omnes tytuł prawny do nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym, którą to możliwość dostrzegało zarówno dawniejsze, jak i aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego. Artykuł wskazuje na przesłanki i podstawy prawne uwłaszczenia państwowych osób prawnych w związku z transformacją ustrojową, dokonaną w Polsce po 1989 r. W szczególności przedmiotem analizy jest to, czy państwowe przedsiębiorstwa przesyłowe z chwilą przyznania im prawa własności urządzeń przesyłowych połączonych w sieć, uzyskały z mocy prawa ograniczone prawa rzeczowe uprawniające je do korzystania z nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe, a pozostających w czasie uwłaszczenia własnością Skarbu Państwa.


Słowa kluczowe


służebność przesyłu; służebność gruntowa o treści służebności przesyłu; powstanie ex lege ograniczonego prawa rzeczowego; uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek M., Przeobrażenia stosunków własnościowych a problemy legislacyjne, „Państwo i Prawo” 1992, z. 5.

Brol J., Kierunki zmian w kodeksie cywilnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1990, nr 5–6.

Dadańska K.A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12 maja 2016 r., IV CSK 509/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 5.

Dybowski T., Własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w świetle nowego art. 128 k.c., „Państwo i Prawo” 1990, z. 4.

Frąckowiak J., Majątek przedsiębiorstwa państwowego ze szczególnym uwzględnieniem praw do nieruchomości wchodzących w jego skład, „Państwo i Prawo” 1990, z. 4.

Gniewek E., O przekształceniach prawa do nieruchomości państwowychosób prawnych, „Państwo i Prawo” 1991, z. 12.

Grzybowski S., Sytuacja prawna mienia ogólnonarodowego w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1965, z. 4.

Gwiazdomorski J., Czy zasada jedności własności państwowej obowiązuje w stosunkach cywilnoprawnych, „Państwo i Prawo” 1973, z. 7.

Gwiazdomorski J., Zasada jedności państwowej własności socjalistycznej a osobowość prawna przedsiębiorstw państwowych, „Państwo i Prawo”

, z. 4–5.

Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2013.

Radwański Z., W sprawie skutków prawnych nowelizacji art. 128 k.c., „Państwo i Prawo” 1990, z. 4.

Rakoczy B., Domniemanie dobrej wiary przy zasiedzeniu służebności gruntowej o treści służebności przesyłu i zasiedzeniu służebności przesyłu, „Rejent” 2016, nr 6.

Rakoczy B., Zasiedzenie służebności przesyłu, Warszawa 2014.

Szer S., Prawa podmiotowe państwowych osób prawnych, „Państwo i Prawo” 1967, z. 6.

Włodyka S., Założenia regulacji prawnej mienia ogólnonarodowego, „Państwo i Prawo” 1987, nr 10.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism