Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.011

Abstrakt


Przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają szczególnej regulacji odnoszącej się do odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W tej sytuacji do odpowiedzialności członka zarządu za szkody wyrządzone wspólnocie stosuje się przepisy ogólne kodeksu cywilnego, a więc dotyczące odpowiedzialności deliktowej oraz odpowiedzialności kontraktowej. Przepisy kodeksu spółek handlowych oraz prawa spółdzielczego zawierają odrębną regulację poświęconą zasadom odpowiedzialności członków zarządu spółek oraz spółdzielni za szkody wyrządzone w związku ze sprawowaniem tej funkcji, która ułatwia wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec członka zarządu.


Słowa kluczowe


wspólnota mieszkaniowa; zarząd wspólnoty; członek zarządu wspólnoty; odpowiedzialność członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszczyk Z., w: System Prawa Prywatnego, t. I, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Bilewska K., Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników, Warszawa 2008.

Dadańska K.A., Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006.

Dziczek R., Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków, Warszawa 2012.

Ignatowicz J., Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995.

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011.

Koch A., Zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – na tle przepisów kodeksu

spółek handlowych, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004.

Kozińska J., Status prawny zarządu wspólnoty mieszkaniowej – zagadnienia wybrane, „Rejent” 2003, nr 12.

Kozińska J., Środki kontroli działalności zarządu lub zarządcy według ustawy o własności lokali, „Studia Prawnicze” 2013, nr 2(57).

J. P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001.

Pisuliński J., w: System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. Z. Radwański, Warszawa 2013.

Rachwał A., w: System Prawa Handlowego. Prawo Spółek Handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007.

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016.

Sikorska-Lewandowska A., Charakter prawny uchwał właścicieli lokali, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.

Sikorska-Lewandowska A., Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne, Warszawa 2017.

Skibiński P., Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej na gruncie ustawy o własności lokali, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 5.

Strzelczyk R., Turlej A., Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2015.

Szewczyk M., Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej, „Radca Prawny” 2001, nr 1.

Szumański A. w: System Prawa Prywatnego, t. 17A: Prawo Spółek Kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.

Szymczak I., Wspólnota mieszkaniowa, Warszawa 2014.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism