Kara pieniężna za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie – wybrane problemy

Karolina Rokicka-Murszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.010

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza problemów związanych z karą pieniężną za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. W szczególności istotną kwestią w kontekście przedmiotowej kary był jej charakter prawny, determinujący drugi istotny problem – terminy załatwienia sprawy i związek pomiędzy karą a gwarancjami procesowymi dla jednostki w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Autorka sygnalizuje możliwe problemy, jakie mogą się pojawić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji i następującego po nim – potencjalnego – procesu nakładania kary pieniężnej. Przeprowadzona analiza stała się również podstawą do wysunięcia postulatów zmian w u.p.z.p.


Słowa kluczowe


kara pieniężna; decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; inwestycja celu publicznego; kara administracyjna; sankcja administracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Borowiak M., Charakter terminów na uzgodnienie projektów decyzji lokalizacyjnych a możliwość wykonywania kompetencji przez organy ochrony przyrody, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.

Hauser R., Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, nr 1.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, R. Hauser, Warszawa 2018.

Kosicki A., Kara za nieterminowe wydanie pozwolenia na budowę, „Nieruchomości” 2011 nr 3, dodatek: „Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych”.

Nowicki H., Sankcje administracyjne, w: System prawa administracyjnego, tom 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2018.

Plucińska-Filipowicz A., Kara za zwłokę w wydaniu pozwolenia na budowę, „Nieruchomości” 2011 nr 3, dodatek: „Prawo Budowlane w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych”.

Rokicka K., Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej – wybrane problemy, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 11.

Rokicka-Murszewska K., Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019.

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, red. A. Jakubowski, Warszawa 2019.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Lex/el. 2019.

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism