Status prawny Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Paweł Mzyk, Marek Rembisz, Piotr Świat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.009

Abstrakt


Artykuł podejmuje próbę prawnego scharakteryzowania zadań i kompetencji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Instytutu Ochrony Środowiska jako szczególnego rodzaju podmiotu administrującego, którym się stał w wyniku powierzenia mu zadań KOBiZE. Zwrócono uwagę, że zadania KOBiZE wynikają z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Prawa ochrony środowiska oraz z aktów wykonawczych do dyrektywy 2003/87/ /WE. Zadania i kompetencje KOBiZE zakwalifikowano do czterech rożnych sfer administracji publicznej: porządkowo-reglamentacyjnej, świadczącej, właścicielskiej oraz zarządzania rozwojem. Artykuł traktuje IOŚ-KOBiZE jako podmiot administrujący, jednak nie o charakterze decyzyjnym, ale doradczym lub pomocniczym. Zwrócono również uwagę, że konstrukcja IOŚ-KOBiZE ma wiele cech wspólnych z agencją administracyjną, zwłaszcza w jej doktrynalnym rozumieniu, stanowi jednak odrębną i unikalną konstrukcję prawną, co jest skutkiem sprawdzonej przez lata praktyki.


Słowa kluczowe


agencja administracyjna; agencja wykonawcza; instytut badawczy; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami; EU ETS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hauser R., Niewiadomski Z., Wrobel A. (red.), System prawa administracyjnego, t. 6, Warszawa 2011.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

Karski L., System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz, Lex 2012.

Kosiński E., Realizacja zadań administracji gospodarczej w formie rządowych agencji gospodarczych. Status agencji, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2008, nr 1–2.

Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002.

Ofiarski Z. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2018.

Wierzbowski M. (red.) Prawo administracyjne, Warszawa 2006.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism