Freedom of business activity in the Polish legal system

Krzysztof Kucharski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.007

Abstrakt


W artykule przeprowadzona została analiza konstrukcji jurydycznej wolności działalności gospodarczej w ujęciu systemowym. Wskazano, iż dla prawidłowego rozumienia przedmiotowej wolności należy ujmować ją w perspektywie jej pochodzenia, ustroju gospodarczego, zasad prawa oraz jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Powyższe wskazuje zatem na wielopłaszczyznowość problematyki wolności działalności gospodarczej i jej znaczenia dla prawidłowego kształtowania stosunków gospodarczych. W artykule wskazano również, iż ustalenia teoretyczne powinny być podstawą właściwego kształtowania ustawodawstwa zwykłego, które wpływać będzie na realizację wolności gospodarczej w sferze podejmowania i wykonywania działalności przez przedsiębiorców.


Słowa kluczowe


Konstytucja RP; system prawa; prawa i wolności; przedsiębiorcy; wolność działalności gospodarczej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączyk K., Zasada swobody umów w prawie polskim, in: Studia Iuridica Toruniensia. Przemiany polskiego prawa. Tom drugi, E. Kustra (ed.), Toruń 2002.

Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie s. działalności gospodarczej – wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994.

Chmaj M., Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, in: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne. Tom I, M. Chmaj (ed.) et al., Krakow 2002.

Ciapała J., Konstytucyjna wolności działalności gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej, Szczecin 2009.

Długosz T., Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, No 37.

Doliwa A., Dychotomiczny charakter podmiotowości prawnej państwa (imperium i dominium), „Studia Prawnicze” 2004, No 3.

Działocha K., Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawa człowieka, geneza, koncepcja, ochrona, B. Banaszak (ed.), Wrocław 1993.

Friedman M., Kapitalizm i wolność, Gliwice 2008.

Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, „Państwo i Prawo” 1999, No. 1.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.

Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1997.

Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.

Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2008.

Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

Niewiadomski Z., T. Asman, Wolność budowlana jako prawo podmiotowe inwestora, in: Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, H. Nowicki, W. Szwajdler (eds.), Toruń 2009.

Powałowski A., Publicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce, Gdańsk 2008.

Radwański Z., Prawo cywilne – cześć ogólna, Warszawa 2007.

Rytel-Warzocha A., Wolność działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, No 37.

Sobczak K. (ed.), Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 2002.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.

Swoiński R., Wolność i swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007.

Szafrański A., Konstytucyjne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców publicznych, „Przegląd Sejmowy” 2008, No 1.

Szydło M., Konstytucyjne podstawy udziału państwa w działalności gospodarczej, „Przegląd Sejmowy” 2004, No 6.

Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.

Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, Krakow 1994.

Waligorski M., Reglamentacja działalności gospodarczej a ochrona praw jednostki, in: Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, Z. Leoński (ed.), Poznań 1998.

Zdyb M., Istota decyzji. Personalistyczno-normatywistyczna analiza zjawiska, Lublin 1990.

Zieliński M., Konstytucyjne zasady prawa, in: Charakter i struktura norm konstytucyjnych, ed. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Zoll F., Prawo cywilne. Tom I, Poznań 1931.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism