The intricacies of the terminology in the Polish legislation with regard to the types of narcotic agents and substances or states of intoxication by they

Marek Chrabkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.001

Abstrakt


W polskim systemie prawnym bycie pod wpływem narkotyków co do zasady nie jest karalne. Jednakże występują okoliczności, w których stan po ich zażyciu powoduje pociągnięcie osoby do odpowiedzialności karnej, pracowniczej lub dyscyplinarnej. Sprawy takie dotyczą osób prowadzących samochody pod wpływem narkotyków czy odurzonych pracowników przystępujących w tym stanie do czynności zawodowych. Pomimo poważnych konsekwencji prawnych, które wiążą się z naruszeniem obowiązku zachowania trzeźwości, polski ustawodawca wykazuje się niekonsekwencją w stosowanej terminologii, zarówno w zakresie rodzajów substancji wywołujących stan odurzenia, jak i stanów, które te środki wywołują. W artykule zamieszczono wyniki badań dotyczących poprawności terminologicznej i zakresu znaczeniowego pojęć używanych przez polskiego ustawodawcę na określenie zakazanych substancji wywołujących stany odurzenia oraz na oznaczenie tych stanów, które są wynikiem zażywania narkotyków bądź innych środków. W podsumowaniu zawarto wnioski de lege lata i de lege ferenda, które służyć mają poprawie jakości tworzonego prawa w sferze objętej badaniami.


Słowa kluczowe


środki odurzające; substancje psychotropowe; środki zastępcze; nowe substancje psychoaktywne; stan odurzenia narkotycznego; stan pod wpływem środków lub substancji narkotycznych; stan po użyciu środków lub substancji narkotycznych; stan po zażyciu środków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dörre-Kolasa D., in: Labor Code. Commentary, ed. A. Sobczyk, Warszawa 2018.

Florek L., in: Labor Code. Commentary, ed. L. Florek, Warszawa 2017.

Jachimowicz M., Accidents at work and occupational diseases. Insurance and civil services, Warszawa 2013.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism