Dematerializacja akcji prywatnej (niepublicznej) spółki akcyjnej de lege ferenda

Konrad Zacharzewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.041

Abstrakt


Dnia 5 lutego 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UD117). Autorem przedłożenia jest minister sprawiedliwości RP. Warto przyjrzeć się postulowanej regulacji. Wraz z jej wejściem w życie w styczniu 2020 r. odpadnie bowiem możliwość emitowania przez prywatne (niepubliczne) spółki akcyjne akcji w formie dokumentowej. Tym samym dematerializacja akcji prywatnej (niepublicznej) spółki akcyjnej stanie się aksjomatem w systemie prawa polskiego. Przewidziane w projekcie rozwiązania legislacyjne o charakterze kardynalnym mają w istocie charakter przełomowy. Dlatego warto zająć się kwestią dematerializacji akcji prywatnych (niepublicznych) spółek akcyjnych w prawie polskim.


Słowa kluczowe


dematerializacja akcji; dematerializacja papierów wartościowych; stosunek dematerializacji; rachunek papierów wartościowych; stosunek rachunku, papiery wartościowe; spółka akcyjna; prywatna (niepubliczna) spółka akcyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak M., Problem dematerializacji weksla i czeku de lege lata, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 9.

Bączyk M., w: Papiery wartościowe, Kraków 2000.

Bączyk M., Umowy w zakresie czynności bankowych, w: Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017.

Bilewska K., Chłopecki A., Prawo handlowe, Warszawa 2017.

Dragun-Gertner M., Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym, w: Rozprawy prawnicze. Księga

pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.

Dragun-Gertner M., Konosament elektroniczny a akredytywa dokumentowa, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. I, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008.

Kappes A., w: Prawo gospodarcze i handlowe, red. W.J. Katner, Warszawa 2016.

Łopuski J., w: System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, t. 18, red. A. Szumański, Warszawa 2010.

Pyzioł W., w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.

Wacławik A., Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002.

Zacharzewski K., Regulacja dematerializacji w nowym kodeksie cywilnym, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, z. 1.

Zacharzewski K., Prawo giełdowe, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism