Donation in contemplation of death as an example of datio ob rem in Roman law

Marek Sobczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.040

Abstrakt


Darowizna na wypadek śmierci stanowi jeden z podstawowych przykładów datio ob rem, która była koniecznym elementem rzymskiej skargi condictio causa data causa non secuta, będącej z kolei poprzedniczką współczesnej koncepcji świadczenia w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty w rozumieniu art. 410 § 2 polskiego kodeksu cywilnego. W pracy tej opisana została istota tej darowizny i różne formy jej zastosowania. Szczególną uwagę poświęcono problematyce celu świadczenia darczyńcy w odniesieniu do ogólnej idei świadczenia w zamierzonym celu (datio ob rem) w prawie rzymskim. Ponadto została ukazana ewolucja donatio mortis causa w kierunku jej asymilacji z instytucjami prawa spadkowego, zwłaszcza legatami.


Słowa kluczowe


darowizna na wypadek śmierci; datio ob rem; condictio causa data causa non secuta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amelotti M., La “donatio mortis causa” in diritto romano, Milano 1953.

Ankum H., Donations in contemplation of death between husband and wife in classical Roman law, “Index” 1994, no 22.

Archi G.G., Donazione, ED, vol. 13, Milano 1964.

Berger A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953.

Biondi B., Successione testamentaria e donazioni, Milano 1955.

Chaudet F., Condictio causa data causa non secuta. Critique historique de l’action en enrichissement illegitime de l’art. 62 al 2 CO, Lausanne 1973.

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.

Di Paola S., Donatio mortis causa. Corso di diritto romano, Napoli 1969.

Heine S., Condictio sine datione. Zur Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung im klassischen romischen Recht und zur Entstehung des

Bereicherungsrechts im BGB, Berlin 2005.

Harke J.D., Das klassische romische Konditionensystem, “IURA” 2003, no 54.

Jung P., Das Ruckforderungsrecht des Schenkers mortis causa zugleich eine Abhandlung zu D 39,6,39 und D 39,6,35,2-3, in: Pichonnaz. Spuren des romischen Rechts – Festschrift fur Bruno Huwiler zum 65. Geburtstag, Bern 2007.

Kaser M., Knütel R., Romisches Recht, München 2003.

Kupisch B., Ungerechtfertigte Bereicherung. Geschichtliche Entwicklungen, Heidelberg 1987.

Litewski W, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

Longchamps de Bérier F., O elastyczności prawa spadkowego, Warszawa 2006.

Parkin T., in: The Roman family law: Status, sentiment, space, eds. B. Rawson, P. Weaver, Oxford 1999.

Pellecchi L., L’azione in ripetizione e le qualificazioni del dare in Paul. 17 ad Plaut. D.12.6.65 contributo allo studio della condictio, SDHI 1998, no 64.

Schulz F., Classical Roman Law, Oxford 1951.

Simonius P., Die Donatio mortis causa im klassischen romischen Recht, Basel 1958.

Riechelmann A., Paenitentia. Reue und Bindung nach romischen Rechtsquellen, Frankfurt am Main 2005.

Sobczyk M., Darowizna na wypadek śmierci w projekcie zmiany kodeksu cywilnego a rzymska donatio mortis causa, in: Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, eds. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012.

Sobczyk M., Świadczenie w zamierzonym celu, ktory nie został osiągnięty. Studium z prawa rzymskiego, Toruń 2012.

Söllner A., Der Bereicherungsanspruch wegen Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolges (§ 812 Abs. 1 S. 2, 2 Halbsatz BGB), AcP

, no 163.

Schwarz F., Die Grundlage der condictio im klassischen romischen Recht, Münster–Köln 1952.

The Digest of Justinian, transl. ed. by A. Watson, Philadelphia 1998.

Thomas J.A.C., Textbook on Roman law, Oxford 1976.

Tort-Martorell Llabres C., La revocacion de la donatio mortis causa en el derecho romano clasico, Madrid 2003.

Zabłocka M., Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej, Warszawa 1987.

Zabłocka M., Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej, PK 1987, no 1–2.

Zimmermann R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town–Wetton–Johannesburg 1990.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism