Notice to terminate a fixed-term contract of employment

Beata Rutkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.038

Abstrakt


Artykuł dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy z czerwca 2015 r. Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, przyjęcie swobody wypowiedzenia umowy na czas określony z mocy prawa ma wiele mankamentów, wobec czego wskazane jest dokonanie w tym przedmiocie zmiany. Nauka prawa pracy opowiada się z reguły za wypowiadalnością umowy o pracę na czas określony i zgłasza w tym zakresie różne propozycje co do szczegółowych rozwiązań. Wydaje się jednak, że na szczególną uwagę zasługuje postulat generalnego wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy na czas określony w powiązaniu z wyjątkowym dopuszczeniem dokonania tej czynności w przypadkach wskazanych w przepisach prawnych. Takie rozwiązanie najpełniej odpowiadałoby naturze umowy na czas określony, uwzględniałoby potrzebę przyjęcia dopuszczalności wypowiedzenia tego rodzaju umowy w szczególnych sytuacjach uzasadnionych interesem pracodawcy lub pracownika, a także pozostawałoby w zgodzie z ograniczeniami w zawieraniu tej umowy.


Słowa kluczowe


umowa o pracę na czas określony; wypowiedzenie umowy o pracę; przyjęcie w kodeksie pracy dopuszczalności swobodnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.

Dral A., Umowa o pracę na czas określony oraz problem przyczynowości jej wypowiedzenia – stan obecny oraz tendencje zmian, in: Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, “Studia Iuridica Lublinensia” Vol. XXIV. 3, ed. A. Kosut, W. Perdeus, Lublin 2015.

Florek L., Umowa o pracę na czas określony, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, no. 12.

Gersdorf M., O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony, in: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, ed. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Jaśkowski K., Nowa umowa o pracę na czas określony, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, no. 11.

Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.

Ludera-Ruszel A., Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony – pozytywny kierunek zmian czy utrzymanie status quo?, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, no. 2.

Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011.

Mitrus L., Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, in: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, ed. A. Sobczyk, Warszawa 2010.

Mitrus L., Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych, “Monitor Prawa Pracy” 2015, no. 6.

Napiórkowska A., Rutkowska B., Umowa o pracę na czas określony a ochronna funkcja prawa pracy, in: Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy, ed. A. Napiórkowska, B. Rutkowska, M. Rylski, Toruń 2018.

Piątkowski J., Umowa o pracę na czas określony w kodeksie pracy – nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości?, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2016.

Pisarczyk Ł., Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? – part 2, “Monitor Prawa Pracy” 2016, no. 5.

Pisarczyk Ł., Prawna regulacja zatrudnienia terminowego a swoboda umów, in: Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, ed. M. Mędrala, Warszawa 2017.

Pisarczyk Ł., in: System prawa pracy. Volume II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, ed. G. Goździewicz, Warszawa 2017.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006.

Stelina J., Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, “Państwo i Prawo” 2015, no. 11.

Wagner B., Umowa o pracę na czas określony jako podstawa zatrudnienia terminowego, “Przegląd Sądowy” 2009, no. 11–12.

Wagner B., Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.

Wronikowska E., Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy, in: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, ed. G. Goździewicz, Warszawa 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism